2018/2 KPSS ile Yerleşen Adaylardan Hangi Belgeler İsteniyor?

Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK), GİB, TÜİK ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018/2 KPSS ile yerleşen adaylardan istenilen belgeleri açıkladı.ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan KPSS-2018/2 yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu teşkilatına yerleştirmesi yapılanlardan, 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki 'Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez.' hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecektir. Bunların dışında aşağıdaki belgeler istenmektedir:1. İnternet adresimizde yayınlanan KPSS 2018/2 Açıktan Atama Başvuru Formunun (Bilgisayar ortamından alınacak çıktının tükenmez ya da dolma kalemle eksiksiz olarak doldurularak imzalanması gerekmektedir) aslı.

2. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı (Yerleştirilenler tarafından ÖSYM sitesinden alınacaktır),3. Diploma (yerleştiği unvanını belirten en son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı, eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti (Yerleşenlerin mutlaka diplomalarının aslı ile birlikte Genel Sekreterliğe diplomalarının arkalı önlü bir adet fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir)),

4. 2 (iki) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında),

5. Mal Bildirim Beyannamesi (tarih ve imzalı olarak doldurulup teslim edilecektir).6. KPSS 2018/2 atamalarına göre kurumumuz kadrolarına yerleşip halen Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları ile başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memuru statüsünde çalışanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve kurumumuza atanmak istediklerine dair dilekçelerini evrak teslimi esnasında vermeleri gerekmektedir.

7. Kaza-i rüşt kararı (KPSS 2018/2 yerleştirmesi son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmayan adayların KPSS 2018/2 tercih kılavuzunda belirtildiği üzere ilgili tarih itibariyle kaza-i rüşt kararı aldığına dair belge.)

EVRAK TESLİMİ :Başkanlık Makamının Onayına istinaden; Yerleşen adayların yukarıdaki belgeleri ADAYLARIN İKAMET ETTİKLERİ VEYA BULUNDUKLARIN İL'DEKİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine, bildirilen tarihin mesai bitimine kadar elden teslim etmesi gerekmekte olup, posta veya kargo ve kurye aracılığı ile gönderilen teslimatlar kabul edilmeyecektir.

HATIRLATMALAR:

1. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 'Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması' başlıklı bölümün 9'uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

2. Kurumumuz kadrolarına yerleşip, evraklarını 13/12/2013 tarihine kadar ilgili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine teslim etmeyenlerin atamaları yapılamayacak ve adreslerine bilgi verilemeyecektir.

3. Ataması yapılanların tebligatları için kişilerin MERNİS sistemindeki adresleri geçerli olacaktır.

4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu göreve başlayış tarihi itibariyle göreve başladığı birime teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde atamaları iptal edilecektir.

5. Halen askerlik görevi nedeniyle silah altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde yalnızca bir dilekçeyi Kurumumuza göndererek durumlarını bildirmeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenilen belgelerle birlikte Kurumumuza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.

6. Kurum kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya evrakların arasında eksik evrak bulunan adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

KPSS 2018/2 Yerleştirme sonuçlarına göre; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı kadrolarına yerleşenler http://www.tkhk.gov.tr adresinden, Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü); http://personel.saglik.gov.tr/ adresinden, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı kadrolarına yerleşenler; http://www.thsk.gov.tr adresinden, Atama ile ilgili detaylı bilgi alabilirler.

GENEL BİLGİLER:

Atamalar: ÖSYM tarafından yerleştirilen İlin Kamu Hastaneleri Birliği emrine yapılacak olup, görev yeri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından belirlenecektir.

1. İstenilen belgeler teslim edildikten sonra Kurumumuz İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı tarafından incelenerek, yukarıda belirtilen şartlara sahip olan adayların ataması yapılarak Kurumumuz internet sitesi duyurular kısmında isimleri duyurulacaktır.

2. Bildirilen tarihden sonra kaza-i rüşt kararı alan adayların ataması yapılmayacaktır.

Kategori: KPSS Yerleştirme