2018 DHBT Sınavı Saat Kaçta Yapılacak?2018 DHBT Sınavı Giriş Belgesi Çıkartmak için TıklayınızAralık 2018 Pazar günü yapılacak olan 2018 DHBT Sınavı saat 09.30'da başlayacak.DHBT soruları nasıl olacak?

DHBT soruları da çoktan seçmeli(test) şeklinde olacak. Toplam 40 soru sorulacak ve 60 dk verilecek.DHBT hangi konulardan kaç soru gelecek?

Toplam 40 soru gelecek. DHBT esasında SHBT 1 ve DHBT 2 olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Birincisi yani DHBT1 bölümü lise, önlisans ve lisans mezunları için aynı sorular olup, 20 sorudan oluşmaktadır. Bu bölümün Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:a) İslam İnanç Esasları

b) İslam İbadet Esasları

c) Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)d)Siyer

e)İslam Ahlakı

İkincisi ise sadece önlisans DHBT adaylarına yönelik 20 sorudan oluşacaktır. Bu bölümün Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) Tefsir

b)Fıkıh

c)Hadis

d)Akaid & Kelam

e)İslam Tarihi

f)Dinler ve Mezhepler Tarihi

g)Dini Hitabet

DHBT soruları hangi kaynaktan gelecek?

DHBT'de yer alan Kur'an-ı Kerim metinleri ve mealleri 'Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN:

978-975-389-081-6, Kur'anı Kerim ve Açıklamalı Meali' isimli kaynaktan alınacaktır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DHBT Sınav Soruları Kaç Şıklı Olacak?

DHBT sınavlarını ÖSYM yapacağı için, daha önce 4 şıklı olan sınav soruları KESİNLİKLE 5 şıklı olacaktır. Bunun en güzel ispatı, ÖSYM’nin yayınladığı örnek sorulardır.

*** Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi(DHBT):Örnek Sorular için Buraya Tıklayınız

Piyasadaki DHBT Kitapları Neden ÖSYM’nin Sınav sistemine uygun değil?

Sizlere tavsiyemiz, bu alanda kaynak satın alırken, ya da çalışacağınız kitaplardaki soruların 5 ŞIKLI olmasına dikkat ediniz. Unutmayınız ki, YETERLİLİK SORU BANKALARI’nın HEPSİ 4 şıklıdır ve ÖSYM nin sınav sistemine uygun değildir. Sebeplerden sadece bir tanesi 5 ŞIKLI olmamasıdır. Diğer sebepleri de bir dahaki yazımızda sizlere aktarmaya çalışacağız.

ÖSYM Sınav sistemine % 100 uyumlu İLK VE TEK SORU BANKASI hakkında bilgi almak için

ÖSYM sınav sistemine % 100 uyumlu, İLK VE TEK Soru Bankasındaki soru örnekleri aşağıdadır…

Soru Bankası Örnek Sorular 1

“Mûsâ, belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona konuşunca, “Rabbim! Bana (kendini) göster, sana bakayım” dedi. Allah da, “Beni (dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin.” dedi. Rabbi, dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca, “Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim” dedi.” (Araf 143)

Yukarıdaki Kur’an-ı Kerim kıssasında altı çizili ifadeye göre Allah’ın aşağıdaki hangi sıfatı tecelli etmiştir?

A) İrade

B) Tekvin

C) İlim

D) Kelam

E) Hayat

ÖSYM Sınav sistemine % 100 uyumlu İLK VE TEK SORU BANKASI hakkında bilgi almak için

Örnek Sorular 2

'Bedevîler inandık dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi...' (el-Hucurât 49/14).

Yukarıdaki ayette asıl vurgulanmak istenen ana ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takva- İtaat ilişkisi

B) İman-İslam

C) Mümin-Bedevi

D) İman-Salih amel

E) Müslüman-Münafık

ÖSYM Sınav sistemine % 100 uyumlu İLK VE TEK SORU BANKASI hakkında bilgi almak için

Örnek Sorular 3

Bir kimsenin güzel ahlak sahibi olarak nitelendirilebilmesi için Allah’a saygılı olma, akıllı ve ağırbaşlı davranışlar gösterme gibi erdemlere sahip olması gerekir. Ayrıca güzel ahlakın gerektirdiği doğruluk ve alçak gönüllülük de yine kişide olması gereken erdemlerdendir.

Güzel ahlak sahibi insanın tanımlandığı yukarıdaki metinde aşağıdaki erdemlerden hangisine değinilmemiştir?

A) Sıdk B) Tevazu C) Hilm D) Takva E) Hikmet

Örnek Sorular 4

I- Hakkında kesin bir yargıda bulunamadığımız anlamı açık olmayan lafızlardır.

II- İbadet, helal ve haramlarla ilgili net bilgiler içeren ayetlerdir.

III- Gayb alemine ait konulardaki bilgilerdir.

IV- Allah’ın sıfatları, iman ve ahiret ile ilgili konulardaki ayetlerdir.

Numaralandırılmış maddelerin muhkem – müteşabih olmasıyla ilgili doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhkem – Muhkem – Müteşabih – Müteşabih

B) Müteşabih – Müteşabih – Muhkem – Muhkem

C) Muhkem – Müteşabih – Müteşabih – Müteşabih

D) Muhkem – Müteşabih – Muhkem – Muhkem

E) Müteşabih – Muhkem – Müteşabih – Müteşabih

Örnek Sorular 5

I- Mekkeliler “Tevhid” inancını kaybetmişlerdi.

II- Sözlü edebiyat geleneği yaygındı.

III- Şiir yarışmaları düzenlenirdi.

IV- Okuryazarlık düşüktü.

V- Hz. İbrahim’in torunları olduklarını söylerler, ancak putlara taparlardı.

Numaralandırılmış ifadelerin hangileri İslam’ın indirildiği ilk dönemde Mekke’de kültürel yaşamın özelliklerine örnek olarak gösterilebilir?

A) I – III – V

B) I – II – III

C) III – IV – V

D) II – IV – V

E) II – III – IV

ÖSYM Sınav sistemine % 100 uyumlu İLK VE TEK SORU BANKASI hakkında bilgi almak için

Örnek Sorular 6

Kur’an’ın anlam çalışmaları genellikle meal şeklinde yapılmaktadır. Çünkü Kur’an-ı Kerim ayetlerinin olduğu gibi başka bir dile çevrilmesi ondaki ahengi kaybettirecek, anlaşılmayı da azaltacaktır. Bu nedenle salt tercüme Kur’an ayetlerinin anlaşılmasında tek başına yeterli olmayacaktır.

Bu metin aşağıdaki hangi sorunun cevabı olarak yazılmış olabilir?

A) Kur’an-ı Kerim ayetlerinin başka bir dile çevrilmesine ne isim verilir?

B) Meal ve tercüme arasındaki farklı ve ortak noktalar nelerdir?

C) Tercümede yaşanan zorlukların altından nasıl kalkılır?

D) Kur’an’la ilgili tercüme yerine mealin daha çok tercih edilmesinin nedeni nedir?

E) Ayetlerin doğru anlaşılması için meal ve tercüme çalışmalarından nasıl yararlanılmalıdır?

ÖSYM Sınav sistemine % 100 uyumlu İLK VE TEK SORU BANKASI hakkında bilgi almak için

Kanun ve hüküm koymak anlamlarına gelir. Peygamberler, yaşadıkları toplumda ortaya çıkan sorunlara çözümler getirmişlerdir.

Bu konuda A’raf suresinin 157. ayetinde şöyle buyrulmuştur: 'O (peygamber); onlara iyilik emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.'

Metinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşri

B) Tebliğ

C) Fetanet

D) İsmet

E) Tebyin

Örnek Sorular 8

“Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?” (Tur 35)

Bu ayette Allah’ın varlığını ve birliğini ispat eden delillerden hangisine değinilmiştir?

A) İmkan delili

B) Hudus delili

C) Gaye ve nizam delili

D) Kemal delili

E) Fıtrat delili

DHBT 1 ve DHBT 2 Soru Bankası Kitaplarımızından Örnek Sorular 9

(…) Küçük iyiliklere büyük mükâfatlar ya da basit kötülüklere çok ağır cezalar öngören rivayetler uydurma kabul edilmiştir.

(…) Hoş karşılanmayan ve dili ağırlaştıran sözlerin Peygamberimize(s) nispet edilmesi uygun değildir.

(…) Bazı hadisler dilbilgisi kurallarına uygun olmakla birlikte anlamı kapalı olabilir.

(…) Kötülük ve zulmün övülmesi, abesle iştigal, batılın övülmesi veya hakkın kötülenmesi gibi özellikler taşıyan rivayetlerin de Resulullah’a(s) ait olması mümkün değildir.

Verilen bilgilerden doğrular 'D', yanlışlar 'Y' ile işaretlendiğinde sıralama nasıl olur?

A) Y-D-D-Y

B) D-D-Y-Y

C) D-D-Y-D

D) D-Y-Y-D

E) Y-Y-D-Y

Örnek Sorular 10

‘‘…De ki: Ben ancak Rabb’im tarafından bana vahyolunana uyarım…”

(Araf 203)

Bu ayet-i kerime rivayetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılar?

A) Ayetlerin tefsirini

B) Hadislerin şerhini

C) Tercüme faaliyetlerini

D) Hadislerin Kur’an’a muhalefet olmaması

E) Hadislerin anlaşılır olması

ÖSYM Sınav sistemine % 100 uyumlu İLK VE TEK SORU BANKASI hakkında bilgi almak için

Örnek Sorular 11

Her yıl binlerce Hristiyan, Efes’e hacı olmak amacıyla gelmektedir. Türkiye, Hristiyanlık tarihi açısından önemli bir mekandır. Efes’in kutsal olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Meryem’in Efes’te doğması

B) Hz. İsa, sözlerinde Efes’i işaret etmesi

C) İncillerin Efes’te yazılması

D) Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar, Hz. Meryem’in Efes’te öldüğüne inanması

E) Hz. Meryem’in Efes’i başkent ilan etmesi

Kategori: KPSS DHBT