2018 KPSS Konuları Neler?

Bilindiği üzere 2014 Yılında ÖSYM tarafından KPSS müfredatında birtakım değişiklikler yapıldı. En büyük değişiklik ise Tarih ve Güncel Bilgiler kısmında yapıldı. Tarih’te 30 Olan soru sayısı 27’ye düşürülürken, GÜncel Bilgiler kısmında 3 Olan soru sayısı 6’ya çıkarıldı.2018 KPSS Müfredatı’nın detaylarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.
ÖSYM tarafından yeniden yapılandırılan KPSS 2013 müfredatına ilişkin temel düzenlemeler ve öğrencilerimize verilecek ek ders ile yayın hizmetlerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.I. Genel Yetenek/ Genel Kültür alanındaki dersler ve soru sayıları aşağıdaki şekildebelirlenmiştir.

GENEL YETENEK1-Sözel Bölüm →30 soru

2-Sayısal Bölüm → 30 soru

Bu bölümde “hız testi” uygulanacaktır. Aynı zamanda önceki müfredata göre kapsam oldukça genişlemiştir. Sorular zihinsel işlem yapma becerileri üzerinden zekayı kullanma gücünü ölçecektir. Okuduğunu anlama, hızlı düşünme ve işlem yeteneği belirleyici olacaktır. Bu bölüm adayın entellektüel düşünme, temel bilgi, günceli yorumlama ve okuduğunu anlama gibi özelliklerini ölçecektir.Bu bölümü oluşturan derslerin müfredat ayrıntıları şunlardır:

Önceki Müfredat Ders: Türkçe

Sözcük Bilgisi→3 soruDil Bilgisi→ 6 soru

Anlatım Bozuklukları →3 soru

Okuduğunu Anlama→15 soru

Yazım-Noktalama→2 soru

Yeni Müfredat

Sınav Alanı Sözel Bölüm

-Sözel Akıl Yürütme (Muhakeme) Becerileri

-Dil Bilgisi

-Yazım Kuralları – Sözel Akıl Yürütme (muhakeme) Becerileri öncekimüfredatta yer alan konular ile birlikte aşağıdaki konuları da kapsamaktadır:

-Cümleden Kesin Yargı Çıkarma

-Cümle Oluşturma ve Tamamlama

-Paragraf Oluşturma

-Mantıksal Akıl Yürütme

Sorular yukarıdaki konulara dağıtılacak ve geleneksel soru yapıları ile birlikte verilen paragraf (soru kökü) bağlantılı çoklu soru tipleri kullanılacaktır.

Önceki Müfredat Ders: Matematik

Sayılarla İşlem Yapma→6 soru

Matematiksel İlişkilerden Yararlanma→6 soru

Problem Çözme→12 soru

Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma→3 soru

Tablo,Grafik Okuma ve Yorumlama→3 soru

Yeni Müfredat Sınav Alanı:Sayısal Bölüm

Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yöneliksorular önceki müfredattaki konuları da kapsamaktadır. Ek olarak sayısal mantık konusu ve problemler üzerinde sayısal mantık kullanmayı gerektiren sorular gelecektir. Geleneksel soru yapıları ile birlikte bir soru köküne bağlı 2-3 sorunun akıl yürütme becerisine dayalı çözümleme yeteneğini ölçensorular da kullanılacaktır.

GENEL KÜLTÜR

1-Tarih→27 soru

2-Coğrafya→18 soru

3-Temel Yurttaşlık Bilgisi→9 soru

4-Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular → 6 soru

Bu bölümde adayın entelektüel düşünme,tarihsel bilgi ve düşünme metodolojisi, güncel konularda bilgi düzeyi ve bunu kullanma/yorumlama becerileri ölçülecektir.

Önceki Müfredat (30 soru) Ders: Tarih

Selçuklular ve Önceki Dönem→3 soru

Osmanlı Dönemi→3 soru

III.Selim’den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler→3 soru

Ulusal Kurtuluş Savaşı→5 soru

Atatürk İlke ve İnkılapları→8 soru

Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika →8 soru

Yeni Müfredat (27 soru) Ders: Tarih

Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde TürkDevletleri→3 soru

Osmanlı Devleti→ 9 soru

Atatürk İlke ve İnkılapları→12 soru

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi→3 soru

DİKKAT! Tarih dersinin müfredatı genişlemiş, soru sayısı düşürülmüştür. Çağdaş Türk ve DünyaTarihi yeni konu alanı olarak belirlenmiştir. Osmanlı Devleti konusunda soru sayısı arttığı için konu kapsamı genişlemiştir.

Önceki Müfredat (18 soru) Ders: Coğrafya

Türkiye’nin Fiziki Özellikleri→ 3 soru

Türkiye’nin Beşeri Özellikleri→ 3 soru

Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri→12 soru

Yeni Müfredat (18 soru) Ders: Coğrafya

Türkiye’nin Fiziki Özellikleri→ 7 soru

Türkiye’nin Beşeri Özellikleri→ 3 soru

Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri→8 soru

Bu bölümde Türkiye’nin Fiziki Özellikleri 3 sorudan 7 soruya çıkarılmış, Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri 8 soruya düşürülmüştür.

Önceki Müfredat (12 soru) Ders: Yurttaşlık Bilgisi

Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi/Özel Hukuku→3 soru

Anayasa→ 4 soru

İdare →2 soru

Güncel→ 3 soru

Yeni Müfredat (15 soru) Ders: Yurttaşlık Bilgisi

Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku→ 3 soru

Anayasa→ 4 soru

İdare →2 soru

Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncelsosyo-ekonomik konular→6 soru

II. EĞİTİM BİLİMLERİ

Önceki Müfredat (80 soru)

Gelişim Psikoloji→8 soru

Öğrenme Psikolojisi→20 soru

Öğretim Yöntem ve Teknikleri→20 soru

Ölçme ve Değerlendirme→12 soru

Rehberlik→ 12 soru

Program Geliştirme→ 8 soru

Yeni Müfredat (80soru)

Gelişim Psikoloji→12 soru

Öğrenme Psikolojisi→ 16 soru

Öğretim Yöntem ve Teknikleri→16 soru

Program Geliştirme→4 soru

Sınıf Yönetimi→4 soru

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı →4 soru

Ölçme ve Değerlendirme→12 soru

Rehberlik ve Özel Eğitim→12 soru