2018 yılı kurum bazında atama izni sayıları belli oldu mu?

Devlet Personel Başkanlığı DPB kamu kurum ve kuruluşları için verilen atama kontenjanlarını belirledi. 2018 yılı Merkezi atama kontenjanlarının kurumlar bazında dağılımı tam liste için tıklayınız. Kaynak: Devlet Personel Başkanlığı 2018 Yılı Merkezi Memur Atama Kontenjanlarını Yayımladı.

Devlet Personel Başkanlığı 2018 yılı merkezi atama takvimi kapsamında yapılacak KPSS 2018/1 ve KPSS 2018/2 memur alımları için kontenjan dağılımının ilk kısmını açıkladı. 9 bin memur kadrosundan 650’si belli oldu.Üniversiteler için 2018 yılında toplamda 4 bin kadro verilmişti. Ayrıca açıktan memur alımları için de 5 bin kontenjan bulunmaktaydı. 2018 yılı için toplam 9 bin kadrodan 333’ü üniversiteler için, 317’si de 83 kuruma dağıtıldı. Aşağıdaki listede memur atama kontenjanlarının dağılımına ulaşabilirsiniz. DPB’nin yayımladığı makam oluru tam metni de şu şekildedir.13 Aralık 1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7’nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.23 Aralık 2017 tarihli ve 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (i) cetvelinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 5.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; Atama izin sayılarının kamu idare, kuram ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması kararlaştırıldı.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59’uncu ve 92’nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi kararlaştırıldı.

2017 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dahilinde 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla; Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan, Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan, Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen ve 2017 yılında sonuçlandırılmayan atama işlemlerinin, 2017 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2018 yılında tamamlanabilmesi kararlaştırıldı.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlanmaması sebebiyle 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla tamamlanamamış atama işlemlerinin, söz konusu atama işleminin ait olduğu yıl atama izninden kullanılması kaydıyla, 2018 yılında tamamlanabilmesi kararlaştırıldı.

Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2018 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dâhil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması kararlaştırıldı.3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamaların ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen atama izin sayılarına dâhil edilmemesi kararlaştırıldı.Ekli (1) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi kararlaştırıldı.Kamu idare, kuram ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla; 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde T sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kuramlarda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti, (Daire Başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalarda yüzde 2 oranı uygulanmaz.)Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi kararlaştırıldı.Bu kapsamda yapılan açıklamada personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dahilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderileceği belirtildi. Kontenjan oluru için TIKLAYINIZ. Kontenjanlar için TIKLAYINIZ.