5 yıl nakil yasağı olan, KPSS ile yerleşse de naklen geçebilir mi?Danıştay, beş yıl nakil yasağına tabi olan 'kadroya geçen sözleşmelinin', KPSS ile başka bir kuruma atanması halinde muvafakat verilmemesi işleminin hukuka uygun olduğuna karar verdi.Bir üniversitede 2009 yılında 4/B'li sözleşmeli olarak çalışan büro personeli 2013 yılındaki kanuni düzenlemeyle memur kadrosuna atanmıştır.Bu personel, 2014 yılında 2014/1 KPSS tercih işlemleriyle başka bir üniversiteye farklı bir unvanda yerleşmiştir. Ancak atanmak için muvafakat (izin) isteyen memura izin verilmemiştir.

Açılan davada, Danıştay idareyi haklı bulmuştur. Danıştay kararına aşağıda yer verilmiştir.Bilindiği üzere, konuyla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığı daha önce verdiği görüşlerde, sınavla yapılan atamaların kapsama girmediğini belirtmişti.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

DANIŞTAY
BEŞİNCİ DAİRE
E. 2015/1536
K. 2016/987
T. 25.02.2016İsteğin Özeti : .. İdare Mahkemesince verilen 20/01/2015 günlü, E:2014/921; K:2015/25 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Dava, .. Üniversitesi Araştırma Hastanesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacının, KPSS sonucu yerleştirildiği .. Üniversitesine kimyager olarak atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin 26/8/2014 tarihli, 16685 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır... İdare Mahkemesince; Kimya bölümü mezunu olup, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Alanında yüksek lisans diplomasına sahip olan davacının, tahsiline uygun olan kimyager kadrosunda çalışmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine daha uygun olduğu; davalı idarece personel ihtiyacı gerekçe gösterilerek davacıya muvafakat verilmemiş ise de; çalışma hak ve hürriyeti ile kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu, eğitim durumları ve kariyerleri itibariyle hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde istihdam edilmelerinin kamu yararına daha uygun olacağı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı İdare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 6495 sayılı Kanunun 9. maddesi ile eklenen geçici 41. maddesinin 4. fıkrasında; 'bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz' hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, 17/2/2009 tarihinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli bilgisayar işletmeni pozisyonunda ... Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde göreve başladığı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 6495 sayılı Kanunun 9. maddesi ile eklenen geçici 41. maddesi uyarınca kadrolu olarak çalışmaya başladığı; KPSS 2014/1 yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirildiği ... Üniversitesi kimyager kadrosuna atanmasına muvafakat verilmesi isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda yer verilen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 6495 sayılı Kanunun 9. maddesi ile eklenen geçici 41. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, bu madde kapsamında memur olarak atananların, 5 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılması mümkün olmadığından, muvafakat verilmesi isteminin reddi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında hukuksal isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davalı İdarenin temyiz isteminin kabulüyle, ... İdare Mahkemesince verilen 20/01/2015 günlü, E:2014/921; K:2015/25 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 25.02.2016 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Kategori: Memur Atamaları