Askerlikten muaf olanlar memur olabilir mi?Devlet memuriyetine ilişkin sağlık şartı 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde düzenlenmiştir. 48'inci maddenin 7 nolu bendinde yer alan düzenleme şu şekildedir:'53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (?) akıl hastalığı (?) bulunmamak.'

Bu bentte yer alan 'vücut veya' ile 'veya vücut sakatlığı ile özürlü' ibareleri 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu maddeye göre Devlet memur olacak kişinin 53'üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel bir akıl hastalığının olmaması gerekmektedir. 53'üncü madde özürlülerin Devlet memurluğuna alınmasına ilişkindir. Kimlerin özürlü olduğu ise yönetmelik ile belirlenmiştir. 16/09/2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 'Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik'in 4'üncü maddesinin (c) bendinde ise 'Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde olduğunu, 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, sağlık kuruluşlarınca verilecek sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler' özürlü olarak tanımlanmıştır.Buna göre özürlü sayılmayan ve görevini devamlı surette yapmasına engel bir akıl hastalığı bulunmayan bir aday, askerlikten muaf olsa dahi memur olabilir. Bu şartın taşınıp taşınmadığı ise işe girişte aranan sağlık kurulu raporu ile belirlenmektedir.