Devlet memuriyetine atanmalarında hangi şartlar aranır?

Bazı meslek gruplarında görev yapanlar için KPSS şartı aranmaksızın devlet memuriyetine geçiş hakkı tanınmıştır. Peki bu meslek grupları hangileridir? İşte detaylar...

Bazı meslek gruplarında görev yapanlar için KPSS şartı aranmaksızın devlet memuriyetine geçiş hakkı tanınmıştır. Peki bu meslek grupları hangileridir? İşte detaylar... İstisnai memur kadroları dışındaki memur kadrolarına atanabilmek için, Kamu Personeli Seçme Sınavına girilmiş olması ve bu sınav sonuçlarına göre kurumlar tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olmak veya ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmek gerekmektedir. Ancak, başka statülerde belli bir süre görev yapmış olanların, KPSS şartı aranmadan Devlet memuriyetine girmeleri de mümkün olabilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun, bu Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanların, boş kadro bulunması ve girecekleri hizmet sınıfının niteliklerini taşımaları kaydıyla Devlet memuriyetine girebileceklerine hükmetmiştir.Hangi görevlerde bulunanlar Devlet memuriyetine atanabilir?

657 sayılı Kanunun sözü edilen düzenlemesine istinaden; -926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel (subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay) -3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personel (uzman çavuş, uzman onbaşı) -3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi personel (jandarma uzman çavuş) -4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanununa tabi personel (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay) -2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi personel (hakim ve savcı adayları hariç olmak üzere, hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar) -2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel (profesör, doçent ve yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı) KPSS sınav şartı olmadan, bazı şartların varlığı ve kurumların takdiri ile Devlet memuriyetine ait kadrolara girebilmektedirler.

Devlet memuriyetine atanmalarında hangi şartlar aranır?

Başka statülerde görev yapmış personelin KPSS şartı aranmadan Devlet memuriyetine girebilmeleri için; -Bu statülerde en az 2 yıl hizmetlerinin bulunması -Kendi istekleriyle veya görev sürelerinin dolması sebebiyle görevden ayrılmış olmaları -Devlet memuru olabilmek için aranan genel şartlara sahip olmaları -Atanacakları kadronun ve hizmet sınıfının niteliklerini taşımaları gerekmektedir. Ayrıca, meslekten çıkarılmış ya da atılmış olanlar ise Devlet memuriyetine bu şekilde alınmazlar. Öte yandan, söz konusu personelin Devlet memuriyetine ait kadrolara atanmasında, herhangi bir süre beklemeleri şartı da bulunmamaktadır. İstifa etmelerini izleyen gün bile Devlet memuriyetine başlayabilirler.

Devlet memuriyetine atanmaları nasıl olur?

Başka statülerde görev yapmış personelin KPSS şartı aranmadan Devlet memuriyetine atanması konusundaki takdir hakkı, ilgililerin atanmak isteyecekleri kuruma aittir. Devlet memuriyetine atanabilecek olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarından istedikleri birisine müracaat ederek atanma talebinde bulunurlar. Kurum ve kuruluşlar, mevcut boş kadrolarına ilgilileri atamak isterlerse, açıktan atama prosedürüne uymak suretiyle atamayı gerçekleştirirler.

Diğer bazı statülerdeki personelin Devlet memuriyetine geçmesi

Yukarıda sayılanlar dışındaki statülerde istihdam edilen personelin memuriyete geçmesi/geçirilmesi konusunda farklı uygulamalar söz konusu olabilmektedir. -6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa tabi sözleşmeli erbaş ve er olarak en az 7 hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanların, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş Devlet memuru kadrolarına talepleri üzerine atanmaları, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı ve atamayı yapacak kurumlar tarafından ilgili Kanun çerçevesinde yürütülecek işlemler neticesinde atanmaktadırlar. -Atanmaları KPSS sonucuna göre olsun veya olmasın; sözleşmeli personel, geçici personel, işçi, geçici işçi ve taşeron personelin Devlet memuriyetine ait kadrolara atanabilmeleri ise ancak bu konuda çıkarılacak yasal düzenlemelerle mümkün olabilmektedir. -399 sayılı KHK eki II sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda görev yapan sözleşmeli personelin, aynı KHK’nın I sayılı cetveline dahil Devlet memuru kadrolarına geçişleri hali hariç olmak üzere, sözleşmeli personel iken görevden ayrılanların (başka statüde hizmeti yoksa) KPSS şartı aranmadan Devlet memuriyetine girmeleri mümkün olamamaktadır.

Kategori: Memur Atamaları