Doçentlik başvurularının usul ve esasları belirlendiDoçentlik değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 'Doçentlik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmeliğe göre, doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası Kurulun (ÜAK) görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen bilim veya sanat alanlarında, adayın akademik yayın ve çalışmalarının incelenmesi çerçevesinde yapılacak.Bilim veya sanat alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten sonraki ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanacak.

ÜAK, başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.Doçentlik başvurusu için Türkiye'de doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya ÜAK'ın önerisi üzerine YÖK tarafından tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olması veya yurt dışında yapılmış ise denkliğinin kabul edilmiş olması gerekecek.

Ayrıca başvurularda, YÖK tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olma, doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde verme ve belirlenecek asgari sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapma koşulu aranacak.
Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda ÜAK'a yapılacak.

Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, ÜAK tarafından ilgili bilim veya sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör tarafından yapılan inceleme ile belirlenecek. Adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri sürülen iddialar, Doçentlik Komisyonunca incelenecek. Doçentlik Komisyonu tarafından başvuru şartlarını sağlamadığına karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal edilecek.Değerlendirme jürisinin oluşturulması

Doçentlik jürilerinde görev alabilecek profesör unvanlı öğretim üyelerinin listesi, YÖK personel veri tabanındaki bilgiler esas alınarak belirlenecek. Doçentlik değerlendirme jürisindeki asıl ve yedek üyelikler, bu listede ilgili bilim alanlarında yer alan öğretim üyeleri arasından objektif ölçütlere göre belirlenecek.

Doçentlik değerlendirme jürisinde görev alabilmek için öğretim üyesinin profesör olarak atanmış olması şartı aranacak.Beş üyeden oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin, eser ve diğer faaliyetlerden adayı başarılı bulması halinde aday başarılı sayılacak. Başarısız bulunan aday, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilecek.

Bilimsel veya sanatsal yayın ve akademik çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan adaya, ÜAK Yönetim Kurulu kararı ile karar tarihinden itibaren ilgili bilim veya sanat alanında 'doçentlik' unvanı verilecek ve doçentlik belgesi düzenlenecek.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık

ÜAK, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık ile disiplin cezaları bakımından doçentlik değerlendirmesine başvuran adayların durumlarını, kendi bünyesinde oluşturacağı veri tabanından kontrol edecek.

Eser incelemesi yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir eserde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık tespit ederse bu durumu hazırlayacağı gerekçeli bir raporla ve iddiaya konu olan eserlerle birlikte ÜAK'a bildirecek.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli işlemler, ÜAK tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak. ÜAK, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli işlemlerin yapılması için durumu belgeleriyle birlikte ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonuna gönderecek ve bir karar verilinceye kadar doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmayacak.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddialarını incelemek ve sonuçlandırmak amacıyla ÜAK bünyesinde fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve spor bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler ile güzel sanatlar alanlarından olmak üzere üç Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kurulacak. Bu komisyonların kuruluşu, çalışma usul ve esasları ÜAK tarafından belirlenecek.

İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından incelenen bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasının doğru olmadığının tespiti halinde, doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden devam edecek.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında yapılacak inceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday, doçentlik değerlendirme başvurusunda başarısız sayılacak. Adayın idari, cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümler saklı tutulacak.

Jüri üyelerince doçentlik değerlendirme başvurusuyla ilgili olarak adayın yanıltıcı bilgi veya belge sunduğunun ileri sürülmesi veya resen tespit edilmesi halinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar ÜAK, doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmayacak.

İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından yapılacak inceleme neticesinde iddianın doğru olduğunun tespiti halinde aday başarısız sayılacak. İddianın doğru olmadığına karar verilmesi halinde doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden devam edecek.

Doçentlik başvuruları için ÜAK bünyesinde Doçentlik Komisyonu kurulacak. Komisyon, sosyal, fen-mühendislik, sağlık bilimleri ve güzel sanatlar alanlarından profesör unvanına sahip 15 üyeden oluşacak. Komisyon üyeleri, ÜAK Başkanının komisyon üye tam sayısının en az iki katı kadar önereceği aday arasından üç yıllığına seçilecek.

Öte yandan, ÜAK'ın internet sitesinden yapılan duyuruda, 2018 nisan dönemi doçentlik başvurularının bugün başlayıp 30 Nisan mesai saati bitiminde sona ereceği bildirildi.

Kategori: Haberler