Geliştirme ödeneği nedir hangi durumlarda verilir?

Yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan akademisyenlere verilen geliştirme ödeneği bütün yönleriyle ele aldık.

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ NEDİR ?

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesinde, 'Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.' hükmü yer almaktadır.

Kanun hükmünde ifade edildiği gibi, ülkemizde özellikle sosyo-ekonomik bakımdan daha az gelişen yerlerdeki üniversitelerde veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan üniversitelerde görev yapmayı desteklemek amacıyla öğretim elemanlarına 'Geliştirme Ödeneği' verilmektedir.

Geliştirme Ödeneğinin öğretim elemanlarına verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu ödenekten yararlanacak olan iller ise Bakanlar Kurulu tarafından 04/04/2005 tarihinde yürürlüğe konulan 'Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar'da tespit edilmiştir.

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ HANGİ DURUMLARDA VERİLİR ?

Bu ödenek öğretim elemanı kadrosuna atanarak, atandığı yükseköğretim kurumunda fiilen çalışan öğretim elemanlarına verilmektedir.

Ayrıca;

1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi ve 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası ile 41 inci maddesi uyarınca diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilenlere,

2-Kadrosu başka bir yükseköğretim kurumunda olmakla birlikte, geliştirme ödeneği verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına rektör veya dekan olarak usulüne uygun şekilde atananlara,

3-2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen yurtiçi öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarına bir yarıyıldan az olmamak üzere katılan öğretim üyelerine,

Görevin yapıldığı yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerler için fiilen görev yaptıkları sürece ödenmektedir.

Diğer taraftan, geliştirme ödeneği ödenmesi öngörülen yerlerde yeni kurulan yükseköğretim kurumlarının fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlamamış olması halinde ise bu yerlerdeki yükseköğretim kurumları için belirlenmiş geliştirme ödeneği, söz konusu yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretime başlaması konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından izin verilmiş olması kaydıyla ve fiilen eğitim-öğretime başlanıncaya kadar sadece rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödenir.

GELİŞTİRME ÖDENEĞİNDEN HANGİ ÖĞRETİM ELEMANLARI YARARLANAMAZ ?

Geliştirme Ödeneği aşağıdaki hallerde öğretim elemanlarına ödenmez. Bunlar :

- 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilenler,

-2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilenlere,

-Özel kanunlardaki hükümlere dayanılarak yükseköğretim kurumları dışında görevlendirilenlere,

-Kısmi statüde çalışanlara,

HANGİ HALLERDE KESİNTİYE UĞRAR ?

Geliştirme ödeneği aşağıdaki hallerde kesintiye uğrar. Bunlar :

-Bir takvim yılında 15 günü aşan mazeret izinlerinde,

-Bir takvim yılında 30 günü aşan hastalık ve refakatçi izinlerinde,

-2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca bir seferde 15 gün üzeri görevlendirmelerde ve ayrıca bir takvim yılında toplamda 30 günü aşan görevlendirmelerde.

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR ?

Aşağıda hazırladığımız tabloda 7 bölgeden seçilen 7 ilde görev yapmakta olan Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlilerinin geliştirme ödenekleri gösterilmiştir.

Detaylar için tıklayınız

İllere göre geliştirme ödeneği oranları için Tıklayınız.

Kategori: Haberler