Hangi süreler, 68/B'de değerlendirilir?

Bir Devlet memurunun hangi statüdeki süreleri, 657 sayılı Kanunun 68/b bendine göre yapılacak atamalarda değerlendirilir.Üst düzey kadrolara atamada, bir memurun için aranacak hizmet süresi şartı, 657'nin 68/B bendinde düzenlenmiştir.657 sayılı Kanun'a göre 68/B maddesine göre 'eğitim ve öğretim hizmetleri' ile 'sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri' sınıfları hariç sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına atanmak için belirli yıl çalışmış olmak gerekmektedir.

Maddeye göre, bu şekildeki atamalar için aranan hizmet süresi şartları şu şekildedir:a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,
hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır.

Bu hizmet sürelerinin hesabına ilişkin olarak madde metninde şu hüküm yer almaktadır:

'Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.'ÜST DÜZEY KADROYA ATANMADA İKİ ANA ŞART YER ALMAKTADIR

İki ana şart bulunmaktadır. Birincisi ek göstergeye göre hizmet süresi şartı. İkincisi yükseköğrenim görmüş olması şartı. Eğer memur 2 yıllık mezunu ise bu sürelere 2 yıl daha ilave edilmektedir.

HANGİ SÜRELER DİKKATE ALINMAKTADIR?a-217 sayılı KHK'nın 2'nci maddesinde belirtilen kamu kurumlarında her ne statüde olursa olsun geçen hizmet sürelerinin (işçi, sözleşmeli, vekil vb.) tamamı dikkate alınmaktadır. (Fiilen çalışılmış olması ve yüksek öğrenim görmüş olunması gerekmektedir.)

b- Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı dikkate alınmaktadır.

c- Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin;

1- Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı,
2- Diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü(3/4),
dikkate alınır.

6 yıl ibaresinden, yüksek öğrenim gördükten sonra özel kuruluşlarda veya serbest olarak çalışılan sürenin toplamının ¾''nün 6 yılı geçmeyeceği anlaşılması gerekmektedir. 12 yıllık serbest çalışma süresi olan bir kişinin bu süresinin ¾ 'ü 9 yıl olmasına rağmen bu madde gereğince 6 yılı değerlendirmeye alınmaktadır.

Ayrıca vekil öğretmenlik ve vekil imamlıkta geçen hizmet sürelerin tamamı 68/B'deki sürelerin tespitinde değerlendirilmektedir.

Hangi kurumlar, 217 sayılı KHK kapsamındaki kurumlardır sorusunun cevabı için tıklayınız.

Belediye kamu iktisadi teşebbüslerinde geçen sürelerin nasıl hesaplanacağı yönündeki açıklama için tıklayınız.