Hangi tür atamalar atama sayısı sınırlamasına tabi değilBütçe Kanununda yer alan atama sayısı sınırlamasına tabi olmayan kadrolar...Bazı atamalar, atama izni sayısına dahil değildir. Bu atama çeşitleri şu şekildedir:1- Hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevler (Örneğin Sayıştay denetçiliği)

2- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar,3- Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak atamalar,

4- Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar,

5- Engelli memur atamaları,6- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları,

7- Emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar,

8- SÇEK yurtlarında kalanlar arasından alınacak memurlar9- Öğretim üyesi (profesör, doçent ve yardımcı doçent) kadrolarına yapılacak atamalar

Atama kısıtlamasına takılmayacak olan nakil işlemleri

1- Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri

2- İlgili bakanlık ile bağlı kuruluşlarının ve aynı bakanlığa bağlı kuruluşların döner sermaye kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere kendi aralarında yapacakları nakiller

Kategori: Memur Atamaları