Kimler öğretmen olabilir kararında değişiklikKimler öğretmen olabilir kararında 5 Temmuz 2012 tarihi itibariyle teknik bir kaç değişiklik yapılmıştır. Kararın metin bölümünde esaslı bir değişilik yer almamaktadır. Sadece kavramsal bazı durumlar metne işlenmiş ve yanlış anlaşılmaya müsait bazı maddeler yeniden yazılmıştır.METİN BÖLÜMÜNDE YER ALAN DEĞİŞİKLİKLER

Üniversitelerin hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersler 07 Eylül 2009 tarih ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ve eki çizelge ile belirlenmekteydi. Kurul, söz konusu bu kararın bazı maddeleri ile çizelgede 05 Temmuz 2012 tarih ve 97 sayılı kararı ile değişiklik yapmıştır.

1-Kararın dayanağı değiştirilmiştir.Eski hali;

Dayanak

Madde 2 - Bu Esaslar, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.Yeni hali;

Dayanak

Madde 2- (Değişik: 05.07.2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Bu Esaslar, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.Yorum: 652 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan 3797 sayılı kanun kardan çıkarılarak yeni dayanak olan 652 sayılı KHK karara eklenmiştir.

2- Karara ?Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı? tanımı eklenmiştir.

Eski hali;

Tanımlar

Madde 4 - Bu Esaslarda geçen;

k) Pedagojik Formasyon: Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı ifade eder.

Yeni hali;

Tanımlar

Madde 4 - Bu Esaslarda geçen;

k) (Değişik: 05.07.2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Pedagojik Formasyon / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı: Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı ifade eder.

Yorum: ?Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı? ibaresi karara eklenmiştir.

3- Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlarda değişiklik yapılmıştır.

Eski hali;

Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar

Madde 7 - Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden birini tamamlamamış ya da yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz.

Öğretmenliğe; ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından en az lisans düzeyinde mezun olanların atanması esastır.

Buna göre;

a) Sınıf öğretmenliğine; yükseköğretim kurumlarının sınıf öğretmenliği ile Üstün Zekâlılar Öğretmenliği programlarından mezun olanlar,

b) İlköğretim alan öğretmenliklerine; yükseköğretim kurumlarının ilköğretim alan öğretmenliği programlarından mezun olanlar,

İlköğretim Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen ve Teknoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlar,

c) Ortaöğretim alan öğretmenliklerine; eğitim fakültesi alan öğretmenliği mezunları ile Karar eki Çizelgede yer verilen diğer yükseköğretim programlarından mezun olup Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını bitirenler ilgili mevzuatı uyarınca öğretmenlik için öngörülen merkezî sınavlardan aldıkları puan esas alınarak, Bakanlıkça alanlara göre belirlenecek taban puanın üstünde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre atanırlar.

Yeni hali;

Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar

Madde 7 - (Değişik: 05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden birini tamamlamamış ya da yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz.

Öğretmenliğe; ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından en az lisans düzeyinde mezun olanlar, ilgili mevzuat uyarınca öğretmenlik için öngörülen merkezî sınavlardan aldıkları puan esas alınarak, Bakanlıkça alanlara göre belirlenecek taban puanın üstünde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre atanırlar.

Ancak ilköğretim Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanların ataması yapılabilir.

Yorum: Ortaöğretim alan öğretmenlikleri ile Sınıf öğretmenliğine yapılacak atamalarda dikkate alınacak hususlar madde metninden çıkarılmış olup bunun çıkarılması bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü karara ekli çizelgede kimlerin hangi alanlara atanacağı açıkça belirtilmiştir.

4- ?Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı? ibaresine paralel 8. madde isminde ve içeriğinde değişiklik yapılmıştır.

Eski hali;

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi Olmayanların Atamaları

Madde 8 - Bu Esasların 7 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleriyle sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla; ek Çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından mezun olanlardan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamamış olanlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde, pedagojik formasyon eğitimleri daha sonra yaptırılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilirler. Hâlen Devlet memuru olup mezuniyeti itibarıyla eğitim kurumlarına atanabilecek durumlarda olanlardan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamamış olanların durumu da bu kapsamda değerlendirilir.

Bu şekilde öğretmenliğe atananların pedagojik formasyon eğitimleri adaylık dönemi içinde gerçekleştirilir.

Birden fazla alanda öğretmenliğe başvuru hakkı bulunanların, bu alanlardan birine ait pedagojik formasyon belgesi diğer alanlar için de geçerlidir.

Yeni hali;

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı Olmayanların Atamaları (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK)

Madde 8 - (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Bu Esasların 7 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleriyle sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla; ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından mezun olanlardan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını tamamlamamış olanlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde, pedagojik formasyon eğitimleri daha sonra yaptırılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilirler. Hâlen Devlet memuru olup mezuniyeti itibarıyla eğitim kurumlarına atanabilecek durumda olanlardan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını tamamlamamış olanların durumu da bu kapsamda değerlendirilir.

Bu şekilde öğretmenliğe atananların pedagojik formasyon eğitimleri adaylık dönemi içinde gerçekleştirilir.

Birden fazla alanda öğretmenliğe başvuru hakkı bulunanların, bu alanlardan birine ait pedagojik formasyon belgesi diğer alanlar için de geçerlidir.

Yorum: tanımlar maddesine eklenen ?Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı? ibaresine paralel 8. madde isminde ve içeriğinde değişiklik yapılmıştır.

5- ?Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı? ibaresine paralel 14. madde isminde ve içeriğinde değişiklik yapılmıştır.

Eski hali;

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programına Alınacaklar

Madde 14 - Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programlarına, ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir.

Yeni hali;

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına Alınacaklar (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK)

Madde 14 - (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen alan öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programlarına, ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir.

Yorum: Tanımlar maddesine eklenen ?Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı? ibaresine paralel 14. madde isminde ve içeriğinde değişiklik yapılmış yeniden örgütlenen MEB içerisinde adı değişen Personel Genel Müdürlüğü yerine İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü madde metnine işlenmiştir.

6- 2009-2010 öncesinde iş eğitimi lisans programlarında okuyanlar, teknoloji ve tasarım alanına başvurabilecek

Eski hali;

Geçici Madde 4 - 14.07.2005 tarihli ve 192 sayılı Kurul kararı ile 2006-2007 Öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılan ?İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)? alan öğretmenliğine, Karar eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile 2006-2007 Öğretim yılında ilgili fakültelerde bu dersin öğretmenliği için öğrenim görmekte olanların, ?Teknoloji ve Tasarım? alanı öğretmenliğine atanmalarına herhangi bir öncelik tanınmadan devam edilir.

Yeni hali;

Geçici Madde 4 - (Değişik: 05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) 14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı Kurul Kararı ile 2006-2007 Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılan ?İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)? alan öğretmenliğine, 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Kurul Kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarında 2009-2010 Öğretim Yılı ve daha önceki öğretim yıllarında öğrenim görmekte olup bu programlardan mezun olanların,?Teknoloji ve Tasarım? alanı öğretmenliğine atanmalarına herhangi bir öncelik tanınmadan devam edilir.

Yorum: Önceki metinde yer alan kavram kargaşası bitirilmiştir. ?İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)? alan öğretmenliğine, 119 sayılı Kurul Kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarında 2009-2010 öncesinde öğrenim görmekte olanlar, ?Teknoloji ve Tasarım? alanı öğretmenliğine atanmalarına herhangi bir öncelik tanınmadan devam edilir.

7- ?Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı? ibaresine paralel Geçici Madde 7 de değişiklik yapılmıştır.

Eski hali;

Geçici Madde 7

b) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü,

Yeni hali;

b) (Değişik: 05.07.2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programlarını başarı ile tamamlayan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü,

Yorum: tanımlar maddesine eklenen ?Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı? ibaresine paralel Geçici Madde 7 de değişiklik yapılmıştır.

Çizelgedeki değişiklikler sonraki dosyamızda ele alınacaktır.