Korunmaya Muhtaç Çocuklar için KPSS Sınavı Uyarısı

2828 SAYILI KANUNUN EK 1. MADDESİNDEN (3413 SAYILI KANUN) YARARLANARAK İŞE YERLEŞTİRİLMİŞ ANCAK ASALETİ TASDİK OLDUKTAN SONRA ÇEŞİTLİ NEDENLERLE İŞTEN AYRILMIŞ KİŞİLERE İLİŞKİN DUYURU...Korunma ve bakım altında yetişen ve reşit olarak ayrılan kişilerin 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinden faydalandırılarak kamu kurumlarında istihdam edilmelerine ilişkin iş ve işlemler Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.19.02.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6518 sayılı Kanunla 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Kanuna ilişkin hazırlanan 'Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik' 12.06.2014 tarihili ve 29028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi (1) fıkrasında 'Kanunun, 6518 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki ek 1 inci maddesi kapsamında hak sahibi olup Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 19/2/2014 tarihinden önce ek form A belgesi düzenlenmiş ve söz konusu tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayanlar Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde istihdam hakkından yararlandırılır.' hükmü yer almaktadır.Bu hüküm doğrultusunda; daha önce 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinden faydalanarak işe yerleştirilmiş ancak asaleti tasdik olduktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden (19/02/2014 tarihinden önce) ayrılmış ve 657 sayılı Kanun'un 'Devlet Memurları Kanunu' 48 inci maddesi (A) bendinde aranılan şartları taşıyanlar, tekrar söz konusu Kanunla tanınan istihdam hakkından yararlandırılacaktır.

Bu kapsamda olan kişilerin ikamet ettikleri illerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine dilekçe, hizmet cetveli, işten ayrılış onayı, en son öğrenim durumunu gösteren belgenin (diploma) onaylı örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

İstihdam hakkından yararlanacak kişiler arasında lise, önlisans ve lisans mezunu olanların KPSS sınavına girmeleri gerekmektedir. Ön lisans ve lise mezunları için KPSS sınavı başvuru tarihi 8-24 Temmuz 2014 sınav tarihi ise 27-28 Eylül 2014 'dir.İlgililere önemle duyurulur.