KPSS adaylarının dikkatine

İl özel idareleri, belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşların artan personel ihtiyacı ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin talebi üzerine, mahalli idarelerin 2017/1 KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinde KPSS sonuçlarına göre personel temin edebilmesi uygun görülmüştür.Bu çerçevede, 2017/1 KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinde Belediye Başkanlıkları ve İl Özel İdareleri’ne ilişkin yerleştirme yapılacak kadrolar tercih kılavuzunda yer almaktadır. Tercihte bulunacak adayların Başkanlığımıza yöneltmiş olduğu sorulardan adayların eş durumu vb. sebeplerle yer değişikliğinin bu kurumlarda nasıl yapılacağı ve kurumlararası geçiş hususunda tereddüt yaşadıkları anlaşılmaktadır.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesinde yer değiştirme suretiyle atanma düzenlenmiş bulunmaktadır. Ancak bir kurumda istihdam edilen memurların yer değiştirme suretiyle atanmaları kişilerin tayin talebinde bulundukları çalıştıkları kurumun taşra teşkilatının da bulunmasına bağlıdır.
Mahalli idareler mahalli ihtiyaçlar için mahallinde kurulmuş olan tüzel kişilerdir. Bu kurumların bulundukları mahaller dışında başka illerde birimleri bulunmamaktadır. Bu nedenle mahalli idarelere yerleştirilen ve ataması yapılan bir adayın hemen veya belli bir süre sonra eş durumu veya başka bir sebeple yer değiştirme suretiyle başka bir ile tayini mümkün bulunmamaktadır.Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde memurların bir kurumdan diğerine nakilleri düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna göre memurların 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar arasında kurumlarının muvafakatı ile nakilleri mümkündür. Ancak, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; serbest memur kadrolarına açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle yapabilecekleri toplam atama sayısı sınırı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenmektedir.

Yıllar itibariyle Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları incelendiğinde, 190 sayılı KHK kapsamında yer alan kamu kurumlarının açıktan veya naklen atama yapabilecekleri toplam kadro sayısının azaldığı görülmektedir. Bu itibarla kamu kurumlarının gerek açıktan gerekse naklen atama sayılarının geçmiş yıllara nazaran düşük olacağı dikkate alındığında mahalli idarelerde veya başka herhangi bir kurumda görev yapan bir memurun kurumlararası nakil talebinin kurumlarca karşılanmasının çok zor olacağı anlaşılmaktadır.Bu nedenle, 2017/1 KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinde mahalli idareleri tercih edecek adayların mağdur olmamaları için tercih yaparken yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde hassasiyetli davranarak, bu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.