KPSS ile kadroya geçen öğretmen zorunlu hizmet davasını kazandı24.09.2009-17.06.2010 tarihleri arasında sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptıktan sonra KPSS puan üstünlüğüne göre kadrolu öğretmen olarak atanan ve hâlâ Mardin'de görev yapan Eğitim-Bir-Sen üyesinin, 06.05.2010 tarihinden önce göreve başlayan sözleşmeli öğretmenlerin 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrolu öğretmenler gibi zorunlu hizmet muafiyetinden yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada, Mardin İdare Mahkemesi, davalı idarenin işlemini iptal etti.“Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi tasarrufuyla 632 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe geçen personele tanınan zorunlu hizmet muafiyeti gibi diğer hakların Anayasa'nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesi gereği sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken KPSS puanına göre kadrolu öğretmenliğe atanan davacıya da uygulanması gerektiği”ne dikkat çeken Mardin İdare Mahkemesi, “Davacının bu yöndeki talebinin reddine ilişkin işlemde bu sebeple hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna” ulaştı.

Dava dilekçesinde, sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe geçişte kamusal hizmetin kesintiye uğramaksızın devam ettiğini, sadece kişinin bağlı bulunduğu personel rejiminin değiştiğini, davalı idarenin davacının talebini reddetmesinin Anayasa'nın 49. maddesinde yer alan “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır” hükmü ile yine Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan, “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” hükmüne de açıkça aykırılık teşkil ettiğini belirterek, işlemin iptalini talep etmişti.