KPSS Yerleştirmelerindeki Kazai Rüşt Konusu Ne Zaman Netleşecek?

KPSS Yerleştirmelerindeki Kazai Rüşt Konusu hala net değil...657 Sayılı Kanunun 'Memuriyete Girişte Yaş' başlıklı değişik 40'ıncı maddesinde şu hüküm yer almaktadır:'Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler.
Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.'

Daha öncesinde, yani 657 sayılı Kanunun ilk halinde '...sınıf tüzüklerinde belli edilen Devlet memurluklarına atanabilirler. Sınıf tüzüğünde, bir sınıfa girebilmek ve gerekirse sınıflar içerisindeki derecelere geçebilmek için şart koşulacak en küçük ve en büyük yaş hadleri belirtilir.' ifadesi yer almaktaydı.'Sınıf tüzükleri' o zamanki adıyla Devlet Personel Dairesinin diğer kurumların görüşlerini alarak hazırladığı ve Bakanlar Kuruluna sunduğu, her sınıf için özellik taşıyan hususların belirtildiği bir metin idi. 1970 ve sonrası 657 değişikliklerinde 'sınıf tüzüğü' ifadesi kaldırılmış ve 40'ıncı madde de değiştirilerek hizmet sınıfı gözetmeksizin asgari yaş sınırı belirlenmiştir.

Mezkür madde çerçevesinde KPSS kılavuzlarında memuriyete girişte yaşa ilişkin bilgiler yer almaktadır.

2012 KPSS Kılavuzunda; '...18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu'nun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının, girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.)' ifadesi yer alırken 2014 KPSS Kılavuzunda '...18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.) şeklinde yer almış olup adayların KPSS öncesinde değil de daha sonrasında yani tercih işlemlerinin son günü itibariyle almaları gerektiği vurgulanmıştır.Ancak tercih kılavuzlarından çok önce KPSS Kılavuzunda bu hususa ilişkin bilgi yer almasına rağmen adaylar bu hususu göz ardı ederek tercih işlemlerinden sonra aldıkları kazai rüşt kararlarını, yerleştikleri kuruma sunmuşlar, ilgili kamu kurumları ise tercih işlemleri son günü alınmadığından dolayı da, adayların atamalarını yapmamışlardır.

Farklı yerleştirme dönemlerinde dava konusu olan atanmama işlemlerinde ise yargının görüşü farklıdır. Örneğin, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2013 yılı KPSS sınav kılavuzu özelinde, tercih işlemlerinin son günü itibariyle kazai rüşt kararı aranmasında hukuka aykırılık bulunmadığını belirtmiştir.

Ancak, Danıştay 12.Dairesi, tercih işlemlerinin son günü itibariyle kazai rüşt kararı aranmasının hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir. Danıştay 16. Dairesinin kararı 2014 KPSS sınav kılavuzuna ilişkindir.Şuan için Danıştay 16. Dairesinin kararı nedeniyle, KPSS 2014/2 Tercih Kılavuzu ve sonrasındaki kılavuzlarda 'tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması' ifadesi yer almamaktadır. Ancak bu karar kesin değildir. Danıştay İDDK'nun kararına göre nihai karar verilmiş olacaktır.

Kategori: KPSS Yerleştirme