Lisansüstü eğitim yönetmeliği değişti

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Birden fazla tez danışmanı gerektiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilecekYükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK), Lisansüstü Eğitim ve Öğreti.m Yönetmeliğinde Değişi.klik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi, 'Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.' şeklinde değiştirildi.Değişiklikle mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarih olarak belirlendi.

Yönetmelik değişikliğiyle tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS'den (Ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren '1 ile 60 arasında' sayısal değer) az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşacak.

Yönetmeliğin 18. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri, 'Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.' şeklinde değiştirildi.Yönetmelik değişikliği ile sanatta yeterlik programlarında ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilecek.

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.'

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.'

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.'

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.'

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.'

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'İkinci tez danışmanı üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.'

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.'

MADDE 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi - Sayısı

20/4/2016 - 29690

Kategori: Haberler