MEB KPSS Şartı Olmadan Kariyer Uzman Almayı PlanlıyorTBMM gündeminde olan “Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülmesi sırasında, Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına dışarıdan atama yapma imkan veren bir fıkra da Tasarıya eklendi.Kanun Tasarının Komisyondaki görüşmelerinde, Tasarı ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmesi öngörülen Geçici 10’uncu maddede de bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden biri de, söz konusu maddeye yeni bir fıkra eklenmesi oldu.

Komisyon tarafından eklenen fıkranın Meclis Genel Kurulunda aynen kabul edilmesi durumunda, Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı dışındaki kaynaklardan da atama yapılabilecek.

Milli Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilecek olanlarKanun Tasarısına eklenen fıkraya göre;

**Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 'Ortak Hükümler' başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmış olanlar,

**Bakanlığın görev alanı ile ilgili dallarda doktora yapmış olan üniversite öğretim elemanları**Öğretmenler

Millî Eğitim Uzmanı olarak atanabilecek.

Uzman kadrosuna atama nasıl yapılacak?Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına atanabilmek için, ilgililerin;

**Mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları

**MEB tarafından belirlenecek düzeyde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları

**MEB tarafından yapılacak sınavda başarılı olanları

gerekecek.

Uygulama sürekli olmayacak

Kanun Tasarısına eklenen fıkraya göre;

**Milli Eğitim Uzmanı kadrosuna yapılacak atamalar için, Kanunun ilgili maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde olmak kaydıyla ve sadece bir defa sınav yapılabilecek.

**Atama yapılacak Milli Eğitim Uzmanı sayısı, bu unvandaki toplam serbest kadro adedini geçmeyecek.

**Yapılacak olan sınava ilişkin (yazılı ve/veya sözlü, sınav tarihi vb) usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Milli Eğitim Uzmanlarının özlük hakları

Milli Eğitim Uzmanlarının aylık ücretleri, “ücret göstergesi” ve “tazminat göstergesi” rakamları esas alınarak ödenmesi öngörülmüştür.

Öte yandan, 1 inci derece Milli Eğitim Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Buna göre, 1 inci derece Milli Eğitim Uzmanı kadrosuna atanacak olanlar (1/4 ve 25 yıl hizmeti olan ve aile yardımı almayanlar) 2014 yılında aylık 4.842 TL Net ücret alabilecek.

Hesaplamaya Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda Tasarıya eklenen fıkra

MADDE 25- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 10-

(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; bir defaya mahsus olmak ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan Millî Eğitim Uzmanı unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 'Ortak Hükümler' başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmış olanlar, Bakanlığın görev alanı ile ilgili dallarda doktora yapmış olmak kaydıyla üniversite öğretim elemanları ile öğretmenler arasından Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere göre yapılacak sınavda başarılı olanlar Millî Eğitim Uzmanı olarak atanabilir. Bu şekilde atanacakların mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları ve Bakanlıkça belirlenecek düzeyde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları gerekir.”

Kategori: KPSS Memur Alımı