Memurluğa yerleşen ancak askerde olan ne yapmalı?Daha öncesinde askerde olup yerleşen adayların atamalarının yapılmaması üzerine adaylarca açılan davalar sonucunda yargı mercileri, askerlik hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu ve adayların sınava girerken ne zaman atanacaklarını bilmediklerinden bahisle çoğunlukla adaylar lehine karar vermişlerdir.Bu doğrultuda değişikliğe uğrayan KPSS Tercih Kılavuzlarında bu husus; '657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.(Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)' şeklinde yer almıştır.

Askerde olup yerleşen aday öncelikle yerleştiği kurum ile irtibata geçip asker bulunduğunu ve atamaya ilişkin belgeleri posta veya bir yakını ile ulaştırabileceğini belirtecektir. İlgili kurum nasıl bir başvuru izleyeceğini adaya bildirecektir. Posta ile başvuruda aday, askerde bulunduğuna ve muhtemel terhis tarihine ilişkin bilgileri de içeren ve ekinde atamaya ilişkin belgelerin de yer aldığı bir dilekçe yazarak ilgili kuruma gönderecektir. Yakını ile başvuruda ise yine dilekçe ve eklerini yakını vasıtasıyla kuruma ulaştıracaktır.

Sınav Değerlendirme Komisyonu askerde olan adayın durumu inceleyecek ve terhis sonrası önceki dilekçesini ilgi tutarak başvuran adayın durumunu tekrar inceleyerek atamaya ilişkin sıkıntılı bir durumu yok ise atamasını yapacaktır.Askerlik sonrası aday ne zamana kadar ilgili kuruma başvuracaktır?

Hali hazırda devlet memuru tekrar görevine geri dönüş için 657 sayılı Yasanın 83'ncü maddesi gereğince terhis tarihini takip eden 30 gün içinde başvuru yapmaktadır. Henüz devlet memuru olmayan yerleşmiş aday ise mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen Devlet Personel Başkanlığının bu hususa ilişkin verdiği görüş çerçevesinde 30 gün içinde ilgili kuruma başvuracaktır.

Hali hazırda çalışmakta olup yerleşen aday ise, ilgili kuruma atamaya ilişkin belgelerin tesliminde çalışmakta olduğunu beyan edecektir.Mer'i mevzuat çerçevesinde ve KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alan kadro ve pozisyonlar değerlendirildiğinde;

-Sözleşmeli pozisyondan kadroluya, kadroludan sözleşmeli pozisyona, sözleşmeli pozisyondan sözleşmeli pozisyona geçiş istifa ve ayrılış işlemleri ile gerçekleştirilir.

-657'ye tabi kadroludan kadroluya geçiş ise muvafakat ve nakil gerektirir.Muvafakat, adayın hali hazırda çalıştığı kurumdan yerleştiği kurumun bir yazı ile adayın naklen atanmasında herhangi bir sakınca olup olmadığına yönelik uygunluk istediği bir işlemdir. Yazılan bu yazıya cevaben ilgili kurum olumlu veya olumsuz cevap verecektir.

Olumlu cevap neticesinde atamaya ilişkin işlemler başlatılacak ve adayın ataması yapılınca çalışmakta olduğu kurumundan ayrılış işlemlerini yaparak yerleştiği kuruma, 657 sayılı Yasanın ilgili maddeleri uyarınca, ya takip eden iş günü veyahut 15 içerisinde başlayacaktır.

Olumsuz cevap neticesinde ise aday idari yargıda dava açabilecektir. Yerleştiği idareye bu durum ile ilgili(dava ile ilgili) dilekçe ile bilgi vermesi de uygun olacaktır.(Aksi halde yerleştiği idare, adayın 'ataması muvafakat verilmemesi neticesinde yapılamamıştır' şeklinde Devlet Personel Başkanlığına bildirimde bulunabilecektir.) Dava sonucuna göre ya çalışmakta olduğu kurumda kalacak veyahut da yerleştiği kuruma naklen geçecektir.

Kategori: KPSS Yerleştirme