Meslek yüksekokulu müdür ve müdür yardımcılarına idari görev ödeneği verilir mi?

Sayıştay, Kanunda sayılmamış olsa da, meslek yüksekokulu müdür ve müdür yardımcılarına idari görev ödeneğine karar verdi.

Sayıştay 2. Dairesinin 16.02.2017 tarihli kararı



...... Meslek Yüksek Okulu Müdürü ile Müdür Yardımcılarına idari görev ödeneği ödenmesi.



..... Meslek Yüksekokulu Müdürü ile Müdür Yardımcılarına idari görev ödeneği ödendiği görülmüştür.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 'Tanımlar' başlıklı 3 üncü maddesinin (g) bendinde yüksekokul, 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunla değişik (ı) bendinde ise meslek yüksekokulu tanımlanmıştır. Buna göre yüksekokul, belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumu; meslek yüksekokulu, belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur.



Aynı Kanunun 'Yükseköğretim Kurumları' başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan maddelerde sırasıyla üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokulların organları, organların görevleri, bu organlara atanmaya ilişkin kurallara yer verilmiştir. Söz konusu Bölümde meslek yüksekokullarının organları ve atanma usulleri için ayrı bir düzenlemeye gidilmediğinden meslek yüksekokulların organlarının belirlenmesinde ve atanmasında, 20 nci maddede düzenlenen yüksekokul organları ve bunların atanma usulleri esas alınmaktadır.

Benzer bir düzenlemenin 18.02.1982 tarih ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde de yapıldığı, Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yüksekokullara yer verilmekle beraber Yönetmelik ile meslek yüksekokulları için ayrı bir hüküm getirilmediği görülmektedir.

2547 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; 'Meslek yüksekokulu' tanımının 2547 sayılı Kanunun 'Tanımlar' maddesine 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunun 170 inci maddesi ile getirilmiş, Kanun koyucu tarafından bu okulların teşkilatlanma, işleyiş, organları ve bu organlara atanma şartları ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliklere başka bir hüküm konulmamış olması; söz konusu değişiklikten önce de meslek yüksekokullarının 'Yüksekokul' tanımlaması altında teşkilatlanma, işleyiş ve atanma usulleri bakımından yüksekokulların tabi oldukları kurallara tabi olması nedenleriyle meslek yüksekokulu müdür ve müdür yardımcılarının, yüksekokul müdür ve müdür yardımcılarının yararlandığı 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan idari görev ödeneğinden yararlanmalarında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.



Nitekim 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 'Amaç' başlıklı 1 inci maddesinde bu Kanunun amacının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylık ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemek olduğu; 'Kapsam' başlıklı 2 nci maddesinde de bu Kanunun 2547 sayılı Kanuna tabi üniversite öğretim elemanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsadığı hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanununun 'İdari görev ödeneği' başlıklı 13 üncü maddesinde ise idari görev ödeneğinin Rektörler, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Dekan Yardımcıları, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdürleri, Bölüm Başkanları, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına ödeneceği belirtilmiş, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdür ve müdür yardımcıları arasında bir ayrıma gidilmemiştir. Her ne kadar söz konusu maddede meslek yüksekokulu müdür ve müdür yardımcıları sayılmamış olsa da 6111 sayılı Kanunla getirilen tanımlamaya paralel olarak, gerek 2914 sayılı Kanunda yer alan kadro ve görev unvanlarında değişiklik yapılmamış, gerekse 2547 sayılı Kanunda meslek yüksekokulları ile ilgili yeni hükümler getirilmemiş olması nedenleriyle idari görev ödeneğinin ödenmesinde yüksekokul ve meslek yüksekokulu ayrımına gidilmemesi gerekmektedir.

Bu itibarla, ..... Meslek Yüksekokulu Müdürü ile Müdür Yardımcılarına ödenen idari görev ödeneği toplamı olan .... TL'nin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından ilişikli bir husus bulunmadığına oyçokluğuyla,

Azınlık Görüşü:



Üye .......'ın karşı oy gerekçesi:

2547 sayılı Kanunun 'Tanımlar' başlıklı 3 üncü maddesinde 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile yüksekokul ve meslek yüksekokulu tanımlanmış, böylece bu yükseköğretim kurumları arasında ayrıma gidilmiştir. 2914 sayılı Kanunun 'İdari görev ödeneği' başlıklı 13 üncü maddesinde de idari görev ödeneğinin kimlere verileceği sayılmıştır. Buna göre yüksekokul müdür ve müdür yardımcıları bu ödenekten faydalanabilmekte iken meslek yüksekokul müdür ve yardımcılarına madde hükmünde yer verilmemiştir. Dolayısıyla sınırlı bir şekilde sayılan personele verilecek idari görev ödeneğinin, madde kapsamının genişletilerek meslek yüksekokulu müdür ve müdür yardımcılarına da verilmesi mümkün görülmediğinden konu hakkında tazmin kararı verilmesi gerekir.

Kategori: Haberler