PTT KPSS ile merkezi alımlardan nasıl çıkarıldı?PTT idari hizmet sözleşmelilerinin hakları nelerdir? PTT son yıllarda çok sayıda personel alarak adayların dikkatini çekmektedir. PTT idari hizmet sözleşmeli statüsü hakkında sizlerden gelen sorular çerçevesinde kapsamlı bir dosya hazırladık.PTT merkezi alımlardan nasıl çıkarıldı?

2013 yılında yürürlüğe giren 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile PTT KİT statüsünden çıkarılarak 'anonim şirket' olarak yeniden örgütlendi. Değişiklik sadece kurumun statüsü ile sınırlı kalmadı. Personel rejimi de KİT personel rejiminden farklı bir hale getirildi. PTT, KPSS ile yapılan merkezi alımların dışına çıkarıldı.

PTT Personelinin Statüsü Nedir?Kanunda yer alan geçici madde ile PTT'de çalışanların mevcut statülerini korumalarına imkan tanındı. 2013 yılına kadar PTT KİT statüsünde olduğu için, Kurumda 399 sayılı KHK ya tabi sözleşmeli personel ile memur istihdam edilmekteydi. Mevcut çalışanlara 6475 sayılı Kanunla oluşturulan sözleşmeli statüye geçme hakkı tanınmıştır. Ancak, çalışanların çoğu 399'a tabi statülerinde görevlerine devam etmeyi tercih etmişlerdir. Mevcut çalışanların daha güvenceli ve oturmuş olan statülerini terk etmeleri çok beklenir bir durum da değildir.

PTT'nin 2013 sonrasında verdiği ilanlarla alınanlar ise 'idari hizmet sözleşmesi' ile çalıştırılmaktadır. Yayımlanan 'Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik' ile de hak ve yükümlülükleri belirlenmiştir. Yönetmelik hükümlerinin genel olarak 399 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanunda esinlenilerek hazırlandığını söylemek mümkündür. Ancak önemli birçok (göreve başlama, disiplin, göreve son verme vb.) konuda bu yasal düzenlemelerden daha katı bir tutum izlenilmiştir.

2013 sonrası alımlarla atananların 399 s. KHK ya tabi sözleşmeliden farklı olduğu konuları özetlemek gerekirse:- Hak ve yükümlülükler benzer görünse de tabi olunan mevzuat farklıdır.

- 399 sözleşmeli personel açıktan atama yoluyla diğer KİT'lere (örneğin, DHMİ, EÜAŞ vb.) sınava tabi olmaksızın açıktan atanabilir. Memurlar ise hem diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, hem de KİT'lere herhangi bir sınava tabi olmaksızın naklen atanabilir. Ancak, PTT'ye yeni alımla yerleşeceklerin açıktan ya da naklen herhangi bir KİT'e ya da kamu kurum ve kuruluşuna geçme imkanı bulunmamaktadır. Özet bir ifadeyle kurum değiştirmek isteyenler sıfırdan işe girişte izlenilen usule tabidir.

- Ödenecek ücretin yasal dayanağı farklıdır. Bu nedenle, sosyal ve mali hakları farklıdır.- PTT'nin özelleştirilmesi durumunda mevcut çalışanlar ilgili mevzuatı çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanabilecektir. Ancak, 2013 sonrası işe girenlerin PTT'nin özelleştirilmesi durumunda mevcut düzenlemelere göre memur olarak başka kurumlara nakil hakkı bulunmamaktadır. (Şuan için PTT'nin özelleştirilmesi yönünde herhangi bir gelişme bulunmamaktadır. memurlar.net olarak PTT'nin özelleştirilmeyeceği kanaatindeyiz.)

Mali Haklar

İlanda personel için ödeme yapılacak personel için ödenecek ücretlere yer verilmiş durumda. PTT idari sözleşmeli personeline ödenecek ücretin üst sınırını belirleme yetkisi Kanunla Yüksek Planlama Kuruluna (YPK) verilmiştir. Tavan üzerinden personele ne kadar ücret ödeneceğini belirleme yetkisi ise Yönetim Kurulundadır. Genel olarak fazla çalışma vb ödeme unsurları bir arada ele alındığında idari hizmet sözleşmeli personelin 399'a tabi personelden mali olarak biraz daha avantajlı bir durumda olduğu söylenebilir.

Ücret yapısı

PTT idari sözleşmeli personeli temel ücret ve ikramiye alır. Bunun yanında performans ücreti ve ilave ödemeler de bulunmaktadır.

Ücretler ile diğer mali ve sosyal haklar, Yönetim Kurulunca belirlenir. Ancak, avukatlık vekalet ücreti hariç, aylık ücret, ikramiye, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık ortalaması Yüksek Planlama Kurulunca (YPK) PTT için tespit edilecek üst sınırı aşamaz. (Yönetim Kurulu ücretleri belirlerken, sözleşmeli personelin unvanı, hizmet süresi, birimi, eğitim düzeyi, iş gerekleri, iş zorluğu, görev yeri, işyeri ve çalışma şartlarını dikkate alır. Aynı unvanlar için, görev yeri, çalışma koşulları ve iş güçlüğünü dikkate alarak farklı temel ücret ve ilave ödeme belirlenebilir.)

Performans değerlendirme

Hizmetlerin, PTT hedefleri doğrultusunda, belirlenen standartlara uygun bir şekilde etkin sunumu ve hizmet alanların memnuniyetinin yükseltilmesini teminen; personelin bireysel başarıları ölçülerek, işini ne kadar iyi yaptığını tespit etme, kendisine bildirme ve gelişim planı oluşturma amacıyla performansı değerlendirmeye tabi tutulur.

Performans değerlendirme sonuçları; ücret, görevde yükselme, yer değiştirme, ödül ve eğitim gibi süreçlerde kullanılır. Performans kriterlerini Yönetim Kurulu belirlemektedir.

Merkezi yerleştirmede tercih yapacakların durumu

PTT'ye idari hizmet sözleşmeli olarak atananların, merkezi yerleştirmede tercih yapmasını ve A grubu kadrolara atanmasını engelleyecek hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca PTT'den istifa etmenin de herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır.

Ancak, başkalarının haklarına saygı göstermek adına kalıcı olarak PTT'de görev yapmayı düşünmeyen adayları bu konuda hassas davranmaya davet ediyoruz.

Kategori: KPSS Memur Alımı