Sağlıkçılardan lisans tamamlayanların özlük hakları ve intibaklarında son durum

YÖK'ün 2015 yılında sağlık ön lisans mezunlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı veren işlemine ilişkin davada Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay kararı ile 7 -11 Eylül 2015 tarihlerinde lisans tamamlama programlarına yerleşen sağlık emekçilerinin öğrencilikleri askıya alındı. Lisans tamamlama programlarına devam eden sağlık çalışanları, yeni dönemde ders alamayacak olup, programdan mezun olanların ise özlük hakları ve intibakları askıda olacaktır.

Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulu'nun 23.07.2015 tarihinde yaptığı 'Sağlık Ön Lisans Alanlarından Mezun Olanlara Lisans Tamamlama' ile ilgili duyuruya ilişkin işlemin, bu duyuruya istinaden yapılan tercih ve yerleştirme işlemlerinin, tercih ve yerleştirme işlemleri sonucunda 7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılan kayıt işlemlerinin', yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.Yürütmenin durdurulmasına konu 'YÖK Duyurusu', 23.07.2015 tarihinde Genel Sağlık-İş internet sitesinde yer verilmiştir. Devamında ise söz konusu duyuru da dahil olmak üzere YÖK'ün lisans tamamlamaya ilişkin tüm işlemlerinde tam bir belirsizlik durumunun hakim olması nedeniyle Sendikamızca YÖK, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na ayrı ayrı başvurularak, 'Anayasamızın 2. maddesinde belirtildiği üzere hukuk devletinde asıl olanın idarenin hukuka uygun davranması ve vatandaşların 'hukuki güvenlik' ilkesi gereğince korunması olduğu, emekçi sağlıkçıların tek beklentisinin 'hukuki güvenlik' ilkesine uygun işlemlerin tesis edilmesi olduğu, sağlık emekçilerinin emek, zaman ve para harcayarak, lisans tamamlama programlarından mezun olmaları sonucunda aldıkları diplomalarına bağlı olarak, mesleki üst öğrenim karşılığı olan zam ve tazminatlardan faydalanıp faydalanamayacakları hususundaki belirsizliğin giderilmesi ve hatta gerekirse bu konuda hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiği, aksi halde yıllarca emek, zaman ve para harcayarak eğitim alan ve mezun olan sağlıkçılara lisans diploması dışında hiçbir kazanımı olmayan göz boyayan ve sonucu olmayan bu programların hangi amaca hizmet edeceğinin açıklanmasının gerektiği'

belirtilmiştir. Ayrıca, ülkenin içinde bulunduğu belirsizlik ortamında bir de bu ve bunun gibi belirsizlikler içeren, tereddütler olan sağlık çalışanının ne yapacağını bilemediği adımların atılmaması talep edilerek, yetkili makamlar göreve çağrılmıştır. Söz konusu başvurularımıza ilişkin duyurumuz yine Sendikamızın internet sitesi üzerinden 28.08.2015 tarihinde yapılmıştır.Danıştay 8. Dairesi'nin 2016/8090 E. sayılı dosyasında verilen yürütmenin durdurulması kararı ile mevcut durumda birçok belirsizlik ve mağduriyet varken, bu defa sağlık emekçilerinin aleyhine, içinden çıkılmaz bir hal almıştır.

Danıştay tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararı, bir tedbir niteliği taşımaktadır. Konuyla ilgili olarak Danıştay'ın vereceği nihai kararın beklenmesi gerekmektedir. Fakat gerek Sendikamız üyesi olan gerekse de üyemiz olmayan ve söz konusu duyuruda yer verilen 'ön lisans programı' mezunu olup, 7 - 11 Eylül 2015 tarihlerinde kayıt yaptıran ve lisans tamamlama programlarına yerleşen sağlık emekçilerinin öğrencilikleri askıya alınmıştır. Lisans tamamlama programlarına devam eden sağlık çalışanları, yeni dönemde ders alamayacak olup, programdan mezun olanların ise özlük hakları ve intibakları askıda olacaktır.

Genel Sağlık-İş olarak, lisans tamamlamaya ilişkin belirsizlik durumu, henüz yürütmenin durdurulmasına konu duyurunun YÖK tarafından yayımlandığı esnada fark edilerek, gerekli mercilere başvurular yapılmıştır. Sendikamızca daha ilk aşamalarda görülen bu belirsizlik durumu, yıllar sonra Danıştay tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararı ile sağlık çalışanlarına emek, zaman ve para kaybı olarak dönmüştür. Bu aşamada maalesef haklı çıktığımızı, üzülerek belirtiyoruz.Genel Sağlık-İş, yürütmenin durdurulmasına konu işlemler ile lisans tamamlama programlarına kayıt yaptıran, yerleşen ve mezun olan sağlık emekçilerinin mağduriyetinin giderilebilmesi için her zaman olduğu gibi gereken her türlü işlemi yapmaktan imtina etmeyecek ve sürecin takipçisi olacaktır.

Kategori: Haberler