Tezli Tezsiz Yüksek Lisans program seçimi nasıl yapılıyor?

TODAİE'nin kamu görevlilerine yönelik yüksek lisans programlarına başvurular alınıyor. 1 Mayıs ila 15 Haziran arasında başvuru alınacak.

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora programlarına 1 Mayıs ila 15 Haziran arasında başvuru alınacak.Bu programlar sadece kamu görevlilerine yöneliktir. Kanuni düzenleme gereğince, gündüz programlarını kazanan adaylar, kuramlarınca izinli sayılarak programa devam edebilmekte; akşam programlarının dersleri saat 17.30'da başladığı için bu programlarda izin koşulu aranmamaktadır.İŞTE TODAİE'NİN DUYURUSU

İLGİLİ MAKAMATürkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü her yıl Kamu Yönetimi Yüksek Lisans ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora programları açmaktadır. Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programları, ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik yönetici adayı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yıl hangi programlara en fazla kaç öğrenci alınacağı aşağıdaki çizelgede görülmektedir. Yapılan sınavlarda başarı gösterdikleri takdirde; gündüz programlarını kazanan adaylar, kuramlarınca izinli sayılarak programa devam edebilmekte; akşam programlarının dersleri saat 17.30'da başladığı için bu programlarda izin koşulu aranmamaktadır.

2017-2018 Akademik Yılı Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programları; 18 Eylül 2017 günü başlayacak olup gündüz programlarında tezli programına kayıtlanan öğrenciler 21 Mayıs 2018, tezsiz programa kayıtlanan öğrenciler 02 Temmuz 2018 tarihinde görevlerine geri döneceklerdir. Programla ilgili açıklamalar ilişikte bulunan Broşürde ve TODAİE web (www.todaie.edu.tr) sayfasında yer almaktadır.

Tezli Tezsiz Yüksek Lisans program seçimiTezli yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen güz döneminin son gününe kadar talepte bulunur. Bu tarihe kadar talepte bulunmayan öğrenciler kayıtlı oldukları yüksek lisans programına tezsiz olarak devam ederler. Tezli yüksek lisans için talepte bulunan öğrencilerin güz dönemi başarı notunun %50'si ile TODAİE Giriş Sınavı Puanın %50'sinin toplamı ile elde edilen değerin en yüksekten en düşük puana doğru sıralanması sonucu her bir program için ilan edilen tezli kontenjan kadar öğrenci tezli programa kabul edilir. Tezli programın kontenjan sayısının altında kalan öğrenciler kayıtlı oldukları yüksek lisans programına tezsiz olarak devam ederler.

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Gündüz: Tüm kamu görevlilerine yöneliktir. Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı-Gündüz: Valilik, belediyeler, il özel idareleri gibi yerel yönetim birimlerinde çalışan kamu görevlileri ile Kalkınma Ajansları çalışanlarına yöneliktir. Adalet Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Adalet Bakanlığı personeli hakim, savcılar ile kamu kuruluşlarında çalışan hukuk müşaviri, avukatlar, adalet uzman ve uzman yardımcılarına, icra müdür ve icra müdür yardımcılarına yöneliktir.

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, okul ve kurum yöneticileri ile öğretmen ve müfettişler, kamu kurumu ve kuruluşlarında çalışan eğitim uzmanlarına yöneliktir.Güvenlik Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Başbakanlık, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü, TİKA personelinin yanı sıra, mülki idare amirleri, Emniyet, Jandarma ve diğer güvenlik personeli ile infaz ve koruma memurları ve zabıtalara yöneliktir.

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Ankara ili sınırları içerisinde çalışan tüm kamu görevlilerine yöneliktir.

Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durum konularıyla ilgili birimlerinde çalışanlara yöneliktir.

Göç Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Kamu kurum ve kuruluşlarında 'göç' konusuyla ilgili birimlerde çalışanlara yöneliktir.

Enerji Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Enerjinin üretimi, dağıtımı, tüketimi, hukuku, yönetimi, piyasası, uluslararası boyutları, ticareti, iletimi, taşınması, nakliyesi, güvenliği, yeni enerji teknolojileri, sürdürülebilirliği gibi konularla ilgili birimlerde çalışanlara yöneliktir

BAŞVURU KOŞULLARI

En az dört yıllık lisans öğrenimi veren bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olmak. (Yüksek lisans programlarına çalıştığınız kurum itibariyle başvurup başvuramayacağınızı belirlemek için Başbakanlık web sayfasında yer alan kurum ve kuruluşları kontrol ediniz.)

Dört yıllık lisans öğrenimi diplomasını aldıktan sonra en az dört yıl kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu kurum ve kuruluşları niteliğindeki meslek kuruluşlarında (askerlik dahil) fiili olarak çalışmış olmak, (Süre hesabında programın öğretime başladığı tarih esas alınır. 2017-2018 Akademik Takvimine göre 18 Eylül'de dersler başlayacağı için 18 Eylül 2013 tarihinden önce lisans (4 yıllık) diplomasının alınmış olması ve aynı zamanda kamu hizmetine başlanmış olması gerekir. Eğer lise mezunu olarak kamuda çalışmaya başlamış ve kamuda çalışıyorken lisans mezunu olmuş iseniz lisans mezuniyet tarihinizden sonraki hizmet sürenizin 4 yıl olması gerekir. Kamuda çalışmaya başlayalı 8 yıl olsa dahi eğer lisans mezuniyetinden sonraki hizmetiniz 2 yıl ise başvuru koşullarını sağlamamış olursunuz.)

Programa katıldığı tarihte 45 yaşını geçmemiş olmak, (18 Eylül 1972'den sonra doğanlar başvuru yapabilir.)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES/e-ALES) eşit ağırlıklı puan türünde en az 55 puan almış olmak. (ALES puanının geçerlik süresi 3 yıldır. 2017 Mayıs ALES puanı kabul edilir.)

Giriş sınavlarında başarılı olmak,

Gündüz programlarına devam edebilmek için eğitim süresince kurumlarından izinli olduğunu belgelemek. (Gündüz programlarında öğretim süresinin birinci akademik yılında ücretli izinli sayılacak adaylar, izinlerini kurumlarından kendileri alacaklardır. Akşam programları için bu belge aranmamaktadır).

Akşam programlarına başvuru için, başvuru sırasında Ankara il sınırları içinde çalışıyor olmak.

Başka bir üniversitede kamu yönetimi, yerel yönetimler ve siyaset bilimi alanlarında halihazırda herhangi bir tezli ya da tezsiz lisansüstü eğitim programına kayıtlı olanlar ya da mezun olanlar, Kamu Yönetimi (Gündüz) ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programlarına başvuru yapamaz, kayıt yaptıramaz, programa devam edemez.

Aynı anda birden fazla programa başvuru yapılamaz. Son başvuru tarihinden sonra program değişikliği yapılamaz. Aday, öğrencilik hakkı kazanması durumunda kayıt yaptırdığı yüksek lisans programından başka bir programa geçiş yapamaz.

Adaylar, örnek beyanı (s.13) çıktı alıp imzalayarak Başvuru Takvimi'nde belirtilen tarihe kadar getirecekleri belgelerle birlikte teslim etmelidirler.

Bu broşür ve TODAİE web sayfasında 'Genel' başlığı altında 'Yönetmelik ve Yönergeler' bölümünde yer alan 'TODAİE Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği' dikkatlice okunmalıdır. Başvuru koşullarını sağlamıyorsanız, başvurunuz onaylanmayacaktır.

Kategori: Haberler