Unikop nedir?



KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP), 1 Şubat 2018 tarihinde 8 ilimizin 12 üniversite rektörünün katılımı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde toplanmıştır.



UNİKOP Üyesi Üniversitelerimiz



- Ahi Evran Üniversitesi
- Aksaray Üniversitesi
- Bozok Üniversitesi
- Kapadokya Üniversitesi
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
- Kırıkkale Üniversitesi
- Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
- KTO Karatay Üniversitesi
- Necmettin Erbakan Üniversitesi
- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
- Selçuk Üniversitesi

1. ÜNİKOP, Türkiye’de bölgesel kalkınma idareleri özelinde yapılanan örnek bir üniversiteler birliğidir.
2. Sürdürülebilir bölgesel AR-GE ve Yenilik Ekosistemin oluşumu için üniversitekamu-sanayi işbirliği önemlidir.
3. Kısa vadede üniversitelerin Ar-Ge alt yapısı ve kapasitelerinin (Araştırma alt yapısı, beşeri sermaye) belirlenmesi hedeflenmiştir.
4. Teknolojide yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak bölgenin ihtiyaçları belirlenecek ve geleceğe yönelik ihtiyaç projeksiyonu yapılacaktır.
5. Bölgesel kalkınma adına bölgesel Ar-Ge ve yenilik stratejisi hazırlanacak ve bölgesel kalkınma odak alanlar belirlenecektir.
6. YÖK’ün misyon farklılaşması projesiyle de uyumlu olarak üniversitelerin Ar-Ge ve inovasyon odak alanları belirlenecektir.
7. Bölgesel kalkınmayı da kapsayacak şekilde bölge üniversiteleri arasında işbirliği daha da geliştirilecektir.
8. Bölgenin gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikli işgücünün projeksiyonu yapılacak ve özellikle mesleki eğitimin ilgili aktörlerin katılımıyla bu projeksiyona göre planlanacaktır.
9. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve bölgede faaliyet gösteren Kalkınma Ajanslarının geçmiş süreçte üniversitelerimize büyük destekleri olmuştur. Önümüzdeki süreçte de bu desteklerin bölgesel kalkınma odaklı olarak artarak devam ettirilmesi önemlidir.
10.Fon kaynaklarının bölge ihtiyaçları gözetilerek ilgili paydaşların katılımı ile uygun planlanması ve etkin kullanımı yönünde üniversite katkısının, rolünün daha da arttırılması beklenmektedir.
11.Bölgesel kalkınma adına kullanılan fonların etkin ve verimli kullanılması adına
etki analizlerinin yapılması önemlidir.
12.Bölgesel kalkınmada ekonomik kalkınmanın yanı sıra sosyokültürel kalkınma ve
çevre korumanın önemine vurgu yapılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda
üniversitelerin bölgedeki ilgili paydaşlarla olan işbirliklerinin desteklenmesi
önemlidir.
13.Bölgedeki üniversitelerin bu zamana kadar öğrenci ve akademisyen düzeyinde
birlikte düzenledikleri etkinliklerin (proje pazarı, kongre, çalıştay, sempozyum,
konferans vb) artarak devam edecektir.
14.Bölgede kurulmuş olan Teknokentlerin ve TTO’ların kapasite ve hizmetlerinden
bütün bölge üniversitelerinin etkin yararlanabilmesi için politika ve
mekanizmalar geliştirilecektir.
15. Bölge üniversitelerin tanıtımı için (özellikle uluslararası alanda) ortak stratejiler
geliştirilecek ve faaliyetler düzenlenecektir.
16.Üniversitelerin “bölgesel kalkınma” özelinde yapacakları araştırmalar teşvik
edilecektir.
17.Bölge üniversitelerin kütüphane, laboratuvar, Ar-Ge merkezleri gibi kurumsal
kapasite ve kaynaklarının ortak kullanıma açılabilmesi konusu (gerekli yasal
düzenlemelere de bakılarak) değerlendirilecektir.
18.Üniversiteler arasında araştırma işbirlikleri özendirilecektir. Özellikle birbirini
tamamlayan nitelikte araştırma kapasitesi oluşturulan alanlarda disiplinler arası
işbirliği yapabilmeleri adına teşvik mekanizmaları geliştirilecektir.



Bölgesel Kalkınma ve Üniversiteler Çalıştayı Yapıldı Detaylar için Tıklayınız

Kategori: Haberler