Üniversiteler doktora mezunu sözleşmeli araştırmacı çalıştırabilir mi?

Üniversitelerde sözleşmeli araştırmacı dönemi başlıyor. İşte tüm detaylar...

Bilindiği üzere, 'Üretim Reformu Paketi' olarak adlandırılan ve 01 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen ek 34 üncü maddesiyle; 'Devlet yükseköğretim kurumlarının uygulama ve araştırma merkezlerinde, araştırma enstitülerinde sadece Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki projelere yardımcı olmak üzere, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki yedi yıl içerisinde kalmak kaydıyla en fazla üç yıl süre ile giderleri döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma projeleri için ayrılan kaynaktan karşılanmak üzere sözleşmeli olarak doktora sonrası araştırmacı istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilecek personel sayısı ilgili yükseköğretim kurumunun dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının %5'i ile sınırlıdır. Bu madde uyarınca istihdam edilmiş olmak, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş hakkı vermez.Bunların yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, sözleşme örneği, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesine ilişkin hususlar ile 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ücretleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Bunlara, diğer mevzuatta aksine hüküm bulunsa dahi, bu maddede öngörülen ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamaz.Mali ve sosyal haklar dışında kalan istihdama ilişkin diğer hususlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Ar-Ge proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda istihdam edilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır.' hükümleri getirilmiştir.

Getirilen bu düzenlemenin detayları ile ilgili Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelere yazı ve çalıştırılacak kişilerle imzalanacak hizmet sözleşmesinin örneği gönderilmiştir.Buna göre;

1- Üniversiteler dolu öğretim elemanı kadro sayısının yüzde %5'ni aşmamak kaydıyla doktora sonrası araştırmacı personel çalıştıracaktır. Örneğin; kadrosunda 1000 akademisyen bulunan bir üniversite 50 kişiyi doktoralı sözleşmeli araştırmacı olarak istihdam edebilecektir.

2- Doktora sonrası sözleşmeli statüde görev yapacak araştırmacılar üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezleri ile araştırma enstitülerinde çalışabilecektir.3- Bu kişiler sadece Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak veya öğretim üyelerinin yürütücü oldukları Ar-Ge projelerinde yardımcı eleman olarak görev alabileceklerdir.

4- Doktora sonrası araştırmacıların doktora eğitimlerinin bittiği tarihten itibaren 7 (yedi) yıl içerisinde olmak şartıyla en fazla 3 (üç) yıl süre ile bu görevde bulunabileceklerdir.

5- Bu statüde çalıştırılacak kişilere 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutar üzerinden aylık ödeme yapılacaktır.)(2017 yılı için; 40.000*0,102706= 4.108,24)

6- Doktora sonrası araştırmacıların aylık sözleşme ücretleri ise döner sermaye gelirlerinden Bilimsel Araştırma Projeleri için ayrılan kaynaktan ödenecektir.

7- Doktora sonrası araştırmacıların izin, sosyal güvenlik, yasakları ve çalışma kuralları ile ilgili diğer hususlar ise kendisi ile yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilmiştir.

Kategori: Haberler