Yardımcı doçent atamalarında yüzde 20 hesabı nasıl uygulanacak?

2547 sayılı Kanunda yapılan düzenleme sonucunda artık Yardımcı Doçent kadroları performans odaklı olarak her yıl %20 oranında bir değerlendirme üzerinden verilecek. Peki uygulama nasıl işleyecek ?

Bilindiği üzere, 01 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen ek 38 inci maddesiyle; 'Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 33 üncü maddede belirtilen usule uygun olarak 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Bu kapsamda atananlardan doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanların en fazla %20'si doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan performansa dayalı kriterler çerçevesinde yardımcı doçent kadrolarına atanabilir. Bu kapsamda atanamayanların, doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların öğretim üyesi kadrolarına atanabilmeleri için en az bir eğitim-öğretim yılı yurt içinde veya yurt dışında farklı bir yükseköğretim kurumunda çalışması gerekir. Bu madde kapsamında atananlara 35 inci maddeye göre yurt içinde başka bir yükseköğretim kurumlarındaki doktora veya sanatta yeterlik eğitim süreleri için mecburi hizmet yüklenemez.' düzenlemesi hayata geçirilmiştir.Bu yasal düzenleme üniversitelerde 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanacak olup, konunun detayları ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 15 Kasım 2017 tarihi itibarıyla genelgeyi tüm üniversitelere göndermiş ve bizde sizlerle paylaşmıştık.Bu yasal düzenleme çerçevesinde genelgede her ne kadar bazı hükümler açıkça ifade edilmiş olsa da bizde sizlere konuyu örnekler ve daha detaylı izah etmeye çalışacağız.

1- 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi atamaları 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesi doğrultusunda atanacak kişilerin lisansüstü eğitimleri süresince yapılacaktır. Dolayısıyla 33/a olarak nitelendirdiğimiz ve en fazla üç yıl süre ile yenilenen araştırma görevlisi atamaları artık sona ermiştir.2- Bu yasal düzenlemeden önce 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre atanan araştırma görevlilerinin statülerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3- 01 Ocak 2018 tarihinde önce 33/a statüsünde alınmak üzere ilan edilen fakat çeşitli sebeplerden dolayı (güvenlik soruşturması vb.) önümüzdeki yıllara sarkacak atamalar yine ilan edildiği tarih dikkate alınarak 33/a olarak yapılacaktır.

4- 01 Ocak 2018 tarihinden sonra 2547 sayılı Kanunun 50/d statüsünden 33/a statüsüne geçişlerde yapılmayacağından, tüm üniversiteler halihazırda 50/d statüsünde olan (ÖYP araştırma görevlisi olanlar dahil) araştırma görevlilerinden bazılarını 33/a statüsüne atamak için harekete geçmişlerdir. Özellikle, ÖYP araştırma görevlilerinin bir günde KHK ile statüleri 50/d olarak değiştirildiğinden üniversiteler bu yıl sonuna kadar onların da durumlarını değerlendirerek uygun görülenler 33/a statüsüne atanacaklardır.5- Önümüzdeki yıldan itibaren yardımcı doçent atamalarında uygulanacak %20 hesabı ise şu şekilde belirlenecektir :

Örneğin Ankara Üniversitesi kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 50/d statüsünde görev yapan araştırma görevlilerinden 100 kişi 2017 yılında doktora/sanatta yeterlik eğitimini tamamlamıştır. 2018 yılında Ankara Üniversitesinde ilan edilen yardımcı doçent kadrolarına, 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında araştırma görevlisi olarak atanan ve 2017 yılında doktora/sanatta yeterlik eğitimini tamamlayan en fazla 20 kişinin ataması yapılabilecektir. Bu sınırlama üniversitenin kendi kadrosunda olan ve doktorası bitenlerden yardımcı doçentlik kadrosuna atanacaklar için getirilmiştir.

Ayrıca, Ankara Üniversitesi tarafından verilecek kadro ilanlarına,- Doktora/sanatta yeterlik eğitimini başka bir üniversitede tamamlayanlar,

- 01 Ocak 2018 tarihinden önce veya sonrasında Ankara Üniversitesi bünyesinde doktora/sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayan 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesinde olan araştırma görevlileri,

- Tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanlar,

Başvuru yapabilecektir. Bu kişilerin içerisinden yardımcı doçentliğe atanmaya hak kazanın olması halinde %20 kotası olarak belirlenen sayıdan düşülmeyecektir.

6- %20 oranının hesabında küsuratlı sayılar belirlenmesi halinde bu sayı yukarıya yuvarlanmayacaktır. (Örneğin 9,75 gibi bir oran 9 olarak dikkate alınacaktır.)

7- Diğer taraftan, tüm yükseköğretim kurumları %20 oranında yapacağı atamalarda dikkate almak üzere, Üniversite senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan performansa dayalı kriterleri en yakın sürede hazırlayacaklardır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ 01 Temmuz 2017 tarihinde yukarıda izah ettiğimiz yasal düzenleme ile ilgili açıklamasında; 'Araştırma görevliliği, akademik kariyer sürecinin en önemli aşaması olmasına karşın mevcut durumda araştırma görevlilerinin önemli kısmı kariyerlerinin tümünü araştırma görevlisi olduğu kurumda devam ettirmektedir. İçeriden türeme (inbreeding) anlamına gelen bu durum, hem kişinin, hem de kurumunun performansını olumsuz etkilemektedir. Bu düzenleme ile performans odaklı bir yaklaşıma geçilecektir.' demiştir.

Yani uzun lafın kısası, üniversitelerde Yardımcı Doçent olacak kişiler bundan böyle bilimsel anlamda en fazla üretken kişiler olmak zorundadır !

Başta ülkemize ve tüm akademisyenlere hayırlı uğurlu olsun...

Kategori: Haberler