Yardımcı doçentliğe geçişte performans sistemi değişiyor

Tüm üniversitelerde araştırma görevlisi atamalarının 50/d statüsünde olması ve yardımcı doçent kadrolarına atanmalarda performans esaslı geçişe yönelik 01 Temmuz 2017 tarihli yasal düzenleme 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Tüm üniversitelerde araştırma görevlisi atamalarının 50/d statüsünde olması ve yardımcı doçent kadrolarına atanmalarda performans esaslı geçişe yönelik 01 Temmuz 2017 tarihli yasal düzenleme 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.Bilindiği üzere, 01 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ek 35 inci maddesi ile eklenen 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesinde; 'Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 33 üncü maddede belirtilen usule uygun olarak 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Bu kapsamda atananlardan doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanların en fazla %20'si doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan performansa dayalı kriterler çerçevesinde yardımcı doçent kadrolarına atanabilir. Bu kapsamda atanamayanların, doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların öğretim üyesi kadrolarına atanabilmeleri için en az bir eğitim-öğretim yılı yurt içinde veya yurt dışında farklı bir yükseköğretim kurumunda çalışması gerekir. Bu madde kapsamında atananlara 35 inci maddeye göre yurt içinde başka bir yükseköğretim kurumlarındaki doktora veya sanatta yeterlik eğitim süreleri için mecburi hizmet yüklenemez.' düzenlemesi getirilmiş ve söz konusu kanun hükmünün 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.Yeni yılla birlikte kanuni düzenleme artık hayata geçmiş olup, uygulamanın getirdiği önemli hususları haberdar olmayanlarla yeniden paylaşmak istiyoruz.

1- 01 Ocak 2018 tarihinden sonra daha önceden 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında atanan araştırma görevlilerinin görev süresi uzatma işlemleri haricinde, tüm araştırma görevlisi atamaları artık aynı kanunun 50-d statüsüne göre yapılacaktır. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATAMALARINDA DAİMİ STATÜ KAVRAMI SONA ERMİŞTİR.2- 50-d statüsüne göre atananlardan doktora eğitimini tamamlayanların en fazla %20'si üniversiteler tarafından performansa dayalı kriterler doğrultusunda belirlenecek esaslara göre Yardımcı Doçent kadrosuna atanabilecekler.

3- Üniversiteler öğretim üyesi ilanına çıktıklarında bu kapsamda kaç kişinin kadrolara başvurma haklarının olup olmadığını ilan metinlerinde belirteceklerdir.

4- Performansa dayalı esaslara göre doktora eğitimini tamamladığı üniversiteye atanamayanlar, en az bir akademik yıl yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumunda çalışmak zorundadırlar.5- 01 Ocak 2018 tarihinden önce 2547 sayılı Kanunun 33/a statüsüne göre atananların statülerinde herhangi bir değişiklik olmamış ve bu kişilerin yardımcı doçentliğe müracaatların herhangi bir kota uygulaması bulunmamaktadır.

Kategori: Haberler