Yatay geçiş başvurusu için 3,50 not ortalaması şartı getirilebilir mi?Danıştay, kurumlar arası yatay geçiş için genel not ortalamasının Yönetmelik tarafından en az 100 üzerinden 60 olarak belirlenmesi karşısında, Üniversite Senatolarınca bu kuralı daraltıcı veya genişletici nitelikte bir belirleme yapılabilmesinin mümkün olmadığına ve yatay geçiş için genel not ortalamasının 3,50 olması şartının aranamayacağına karar vermiştir.Kararda Danıştay, kurumlar arası yatay geçişin 'Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik' ile düzenlendiğini; Yönetmelik gereğince yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşulların, Üniversite Senatolarınca belirleneceğinin açık olduğunu belirtmekle birlikte; normlar hiyerarşisi ilkesi uyarınca, Üniversite Senatoları tarafından belirlenecek kriter ve asgari koşulların tespitinde üst hukuk normu niteliğinde olan Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yer alan başvuru ve değerlendirme kriter ve koşullarını daraltıcı veya genişletici mahiyette bir düzenleme yapılamayacağını ifade etmiştir.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİREE. 2012/1589

K. 2018/362

T. 29.01.2018İstemin Özeti : İdare Mahkemesinin 11.07.2011 gün ve E:2010/2078, K:2011/1218 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Emine Ferdane PANDIR KIMDüşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, ........ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi olan davacının, ....... Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'ne yatay geçiş için yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; davacının Yönetmeliğin gönderme yaptığı ve davalı Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ilkelerde aranan 3,5 Genel Akademik Başarı Not Ortalaması şartını sağlayamadığı gibi davacının 2008 yılında yerleştiği ....... Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünün 2008 yılı merkezi yerleştirme puanının 305,351 olması karşısında davalı Üniversite Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünün 2008 yılı merkezi yerleştirme puanının ise 328,858 olduğu, bu itibarla davacının, Yönetmeliğin 11. maddesi hükmünde aranan ikinci koşulu da sağlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

2547 sayılı Yasanın 7. maddesinin (e) bendinde 'Yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğretim programlarının asgari ders saatlerini ve sürelerini, öğrencilerin yatay ve dikey geçişleriyle ve yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları Üniversitelerarası Kurulun da görüşlerini alarak tespit etmek,' Yükseköğretim Kurulunun görevleri arasında sayılmıştır.

2547 sayılı Yasanın yukarıda bahsi geçen bendi uyarınca hazırlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 'Tanımlar' başlıklı 4. maddesinde, eşdeğer diploma programının, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını, yatay geçişin ise, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını ifade ettiğinin belirtildiği; 'Genel İlkeler' başlıklı ikinci bölümün 'Başvuru ve değerlendirme' başlıklı 7. maddesinde, diploma programları arasında yatay geçiş başvurularının, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılacağı, yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşulların, üniversite senatolarınca belirleneceği, başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonların yapacağı; başvuruların, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirileceği ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanacağı; 'Sonuçların ilanı ve intibak programı' başlıklı 8. maddesinde, her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçlarının, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasında duyurulacağı, yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki kararın yazılı olarak tebliğ edileceği, başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek adayın ilan edileceği, belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedeklerin çağrılacağı, ilgili komisyonların öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit edeceği, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirleyeceği, bu Yönetmelik kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veritabanına (YÖKSİS) işleneceği; 'Kurumlar Arası Yatay Geçiş' başlıklı dördüncü bölümün 'Kurumlararası yatay geçiş' başlıklı 11. maddesinde, kurumlar arası yatay geçişin, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılacağı, kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olmasının şart olduğu, ikinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabileceği, bu şekilde başvuran adayların başvurularının sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirileceği; 'Değerlendirme' başlıklı 12. maddesinde, kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçlarının, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili yüksek öğretim kurumunun internet sayfasında ilan edileceği, başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, üniversite senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonların yapacağı, başvuruların, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirileceği ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanacağı, yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programlarının, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılacağı kurallarına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, ...... Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan davacının, ...... Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıfa yatay geçiş yapmak istemiyle başvurduğu, yatay geçiş için yapmış olduğu başvurunun reddini internet sitesinden öğrendiği, idareye ret gerekçesini sorduğu, idare tarafından 30.09.2010 tarih ve ...... sayılı işlem ile Üniversitenin Senatosunca alınan 06.07.2010 tarih ve ...... sayılı karar ile genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,50 olan öğrencilerin değerlendirmeye alındığı, davacının 3,19 genel not ortalamasının bu şartı sağlamadığı ve Yönetmeliğin 11. maddesinin 3. fıkrası kapsamında 2008 yılı merkezi yerleştirme puanının (305,351) olduğu, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanının (328,858) altında kaldığından başvurusunun reddedildiğinin belirtilmesi üzerine, başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan işbu davanın açıldığı görülmektedir.

...... Üniversitesi tarafından düzenlenen 04.08.2010 günlü not dökümünde davacının 2009-2010 Bahar Yarı Yılı sonunda genel not ortalamasının 3,19 olarak belirtildiği, anlaşılmaktadır.

Davalı Üniversitenin Senatosunca alınan 06.07.2010 tarih ve ...... sayılı karar ile '...... Üniversitesi Yatay Geçiş İlkeleri' belirlenmiş olup, bu ilkelerin 2. maddesinde; 'Devam etmekte olduğu programa ait not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,5 olması ve bu zaman dilimine ait başarısız dersinin olmaması' kuralı getirilmiştir.

Yukarda yer alan Yönetmeliğin 7. maddesindeki hüküm gereğince yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşulların, Üniversite Senatolarınca belirleneceği açıktır. Bu kapsamda, normlar hiyerarşisi ilkesi uyarınca, Yönetmelik tarafından verilen bu yetki çerçevesinde Üniversite Senatoları tarafından belirlenecek kriter ve asgari koşulların tespitinde üst hukuk normu niteliğinde olan Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yer alan başvuru ve değerlendirme kriter ve koşullarını daraltıcı veya genişletici mahiyette bir düzenleme yapılamayacaktır.

Keza, Yönetmelik tarafından yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınmak suretiyle ilgili Üniversite Senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere ve asgari koşullara göre değerlendirilerek kontenjan dahilinde yatay geçiş yapılabileceği belirtilmiştir ki, bu durum Üniversite Senatolarının adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak oluşan başvuru sıralamasını sağladıktan sonra, Üniversite Senatolarınca belirlenen ve genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dışında kalan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar çerçevesinde kontenjan dahilinde başvuruların değerlendirilerek kabulüne ve yatay geçişe karar verebilecektir.

Dolayısıyla, Yönetmeliğin 11. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerektiği kuralı uyarınca, yatay geçiş için bu koşulu sağlayan herkesin başvuruda bulunabileceği, genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak yapılan sıralama sonrası Üniversite Senatolarının belirlediği kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar çerçevesinde kontenjan dahilinde başvuruların kabulüne veya reddine karar verilmesi gerekmekte olup; genel not ortalaması konusunda Yönetmelik tarafından belirleme yapılmış olması karşısında Üniversite Senatolarınca bu kuralı daraltıcı veya genişletici nitelikte bir belirleme yapılabilmesi imkanı bulunmamaktadır.

Bu durumda, davacının 4,00 üzerinden 3,19 genel not ortalaması ile Yönetmeliğin 11. Maddesinin ikinci fıkrasının aradığı asgari şartı sağladığının kabulü ile davalı idarece oluşturulan komisyon tarafından mevzuatın aradığı diğer kriterler açısından davacının başvurusunun ön değerlendirilmesinin yapılarak bir sıralamanın belirlenmesi, kontenjan dahilinde kalmak üzere Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kriter ve yatay geçiş asgari koşulları çerçevesinde değerlendirilerek davacı yatay geçiş hakkı kazanacak statüde ise, intibak kararı da alınmak suretiyle davacı hakkında işlem tesis edilmesi gerekirken, davacının öğrenim gördüğü fakültedeki 3,19 genel not ortalamasının Üniversite Senatosu tarafından belirlenen 3,5 genel not ortalamasının altında kaldığı gerekçesiyle başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; İdare Mahkemesinin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 29.01.2018 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulması gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

Kategori: Haberler