Yeni uygulanacak Araştırma Görevlisi atamaları ve Yardımcı Doçentliğe geçişlerle ilgili detaylar

Yükseköğretim Kurulu 2018 yılından itibaren uygulanacak Araştırma Görevlisi atamaları ve Yardımcı Doçentliğe geçişlerle ilgili detayları açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu sessiz devrim olarak nitelendirdiği Üretim Reformu Paketinde yer alan araştırma görevlisi atamalarının bundan böyle üniversitelerde tamamen 50-d olarak yapılması ve Yardımcı Doçentliğe geçişler hakkında yükseköğretim kurumlarına genelge gönderdi.İŞTE YÖK GENELGESİT.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞIPersonel Dairesi Başkanlığı

Sayı : 82444403-200-E.78513 15.11.2017

Konu : 2547 sayılı Kanunun Ek 38.
Maddesi/Kadro Kullanım İzinleriDAĞITIM YERLERİNE

01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesinde 'Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 33 üncü maddede belirtilen usule uygun olarak 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Bu kapsamda atananlardan doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanların en fazla %20'si doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan performansa dayalı kriterler çerçevesinde yardımcı doçent kadrolarına atanabilir. Bu kapsamda atanamayanların, doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların öğretim üyesi kadrolarına atanabilmeleri için en az bir eğitim-öğretim yılı yurt içinde veya yurt dışında farklı bir yükseköğretim kurumunda çalışması gerekir. Bu madde kapsamında atananlara 35 inci maddeye göre yurt içinde başka bir yükseköğretim kurumlarındaki doktora veya sanatta yeterlik eğitim süreleri için mecburi hizmet yüklenemez.' hükümleri bulunmaktadır.

Söz konusu madde hükümlerinin uygulanmasında;1- 01.01.2018 tarihinden önce 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında atanan araştırma görevlilerinin yeniden atanması haricinde 01.01.2018 itibarıyla 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında atama yapılmamasına,

2- 01.01.2018 tarihi itibarıyla, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında ilk defa yapılacak atamalar için, araştırma görevlisi haricindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına kullanım izni talep edilmesine,

3- Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine araştırma görevlisi kadro kullanım izni taleplerinin ilgili fakülte veya yüksekokulların anabilim dallarından yapılmasına,

4- 01.01.2018 tarihi itibarıyla 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olup bu kanunun 35 inci maddesi kapsamında geçici kadro tahsisi yapılan ve doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri ile başarısızlık nedeniyle veya kadroya atanma zamanında yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca azami eğitim süreleri içinde eğitimlerini tamamlayamayan araştırma görevlilerinin kadro ile ilişikleri 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca geçici kadro tahsisi yapılan (görevlendirildikleri) kurum tarafından kesilerek boşalan kadroların iade işlemlerinin başlatılmasına,

5- 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olup bu kanunun 35 inci maddesi kapsamında geçici kadro tahsisi yapılanlara mecburi hizmet yüklenmeyecek olup 01.01.2018 tarihinden önce geçici kadro tahsisi yapılanlardan bu tarihten önce 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında yeniden ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri de kaldırılmış sayılmasına,

6- Yardımcı doçent kadrolarına atamadaki %20 kotasının uygulanmasında;

a) Bir önceki takvim yılında ilana çıkılan üniversitede 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlayan araştırma görevlisi sayısının bir bütün olarak dikkate alınmasına(2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca geçici kadro tahsisi yapılanlar da bu kapsamda değerlendirmeye alınacaktır.),

b) Kota sayısının küsuratlı olması halinde bu sayının yukarıya doğru yuvarlanmamasına,

c) Senatoca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan performansa dayalı kriterleri sağlayan araştırma görevlilerinin yardımcı doçent kadrolarına başvuru haklarının doktora/sanatta yeterlik eğitimlerini tamamladıkları tarihten itibaren 1 yıl sonra sona ermesine,

ç) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca yardımcı doçent kadrosunun ilan edilmek üzere Basın İlan Kurumuna gönderilme tarihi esas alınarak, ilan metninde, kadroya 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversite bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkının bulunup bulunmadığı hususunun belirtilmesine,

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 14.09.2017 tarihli toplantısında karar verilmiştir. Bu kapsamda 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla %20 kotasıyla yardımcı doçent kadrolarına atama yapılabilmesi için, Senatoca belirlenen performansa dayalı kriterlerin Kurulumuz Başkanlığına ivedilikle gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca kullanım izni talep edilecek öğretim elemanı kadrolarında;

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimler için (Rektörlük birimleri dahil) öğretim görevlisi kadro kullanım izni talepleri, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca sadece öğretim üyesi temininde güçlük çekildiği düşünülen birimler için değerlendirilecek, bunun dışında lisans düzeyinde eğitim yapan birimler için ise öğretim görevlisi kadro kullanım izni taleplerinde doktora/sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olma şartı aranması durumunda talep değerlendirilebilecektir.

b) Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne yapılacak kadro izin taleplerinin bu bölümler altında kurulacak farklı anabilim dallarından yapılması halinde Kurulumuzca değerlendirmeye alınabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Süleyman Necati AKÇEŞME

Genel Sekreter

Kategori: Haberler