YLSY öğrencilerinin yurtdışı eğitim süreleri yıllık izinde değerlendirilir mi?Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 1416 sayılı Kanun Kapsamında yurtdışında eğitim gören öğrencilerin yıllık izinlerinin belirlenmesi ile ilgili görüş verdi.Bilindiği üzere, '1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun' kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurtdışına muhtelif tarihlerde yüksek lisans ve doktora eğitimi görmek üzere burslu öğrenci gönderilmektedir.

Söz konusu kanun kapsamında yurtdışında lisansüstü eğitimini tamamlayanlar, mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla adlarına gönderildikleri kamu kurumlarının ilgili kadrolarına atanmaktadırlar.

Bu kişilerin yurtdışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı, memuriyette geçmiş sayılarak, her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilmektedir. Ayrıca, yurtdışında geçen bu süreler 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalışma sürelerinin hesabında da dikkate alınmaktadır.MALİYE BAKANLIĞINA GÖRE BU SÜRELER YILLIK İZİNDE DİKKATE ALINAMAZ !

Bir kamu kurumu tarafından 1416 sayılı Kanun uyarınca yurtdışına gönderilerin, bu kapsamda geçirdikleri eğitim sürelerinin yıllık izin süresinin belirlenmesinde dikkate alınıp alınmayacağı hakkında Maliye Bakanlığına görüş sorulmuştur.

Maliye Bakanlığı, 1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gidenlerin, yurtdışında geçirdikleri bu sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerektiğini, ancak eğitimde geçen sürelerin 154 nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde geçen 'HİZMET SÜRESİ' olarak kabul edilmesi mümkün olmadığından, yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilmemesi gerektiğine yönelik görüş vermiştir.Bu görüş doğrultusunda değerlendirildiğinde, YLSY bursiyeri olarak kamu kurumlarına açıktan atanacakların yurtdışında geçirdikleri süreler sadece kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilecektir. İlgililer devlet memuru olarak göreve başladıkları tarihten itibaren bir yıl dolması halinde cari yılın yıllık iznini hak edebileceklerdir.

Kategori: Haberler