YÖK'ten öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama

YOK, 667 KHK uyarınca ÖSYM tarafından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama yaptı.

667 KHK UYARINCA ÖSYM TARAFINDAN DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRİLEREK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 Karar Sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2 nci maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme sonucuna göre kayıt yaptıranlar ilelisansüstü ve yabancı uyruklu öğrencilerin 2016-2017 eğitimöğretim döneminde ödeyecekleri ücretlerin belirlenmesi ve ödenmesine ilişkin süreçler hakkında gerekli açıklamalar aşağıda verilmiştir.Buna göre, 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden,

1. ÖSYM tarafından yerleştirilenler öğrencilere, yerleştirildikleri yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun özel koşul ve açıklamalar kısmında eğitim öğretim ücreti ile ilgili burslandırmaya ve/veya sabit ödemeye ilişkin açıklamala ruygulanacaktır.2. Herhangi bir açıklama bulunmaması durumunda ise öğrenciler 2015-2016 eğitim- öğretim döneminde ödemiş oldukları öğrenim ücretlerine; TÜİK tarafından yayınlananAğustos2016dönemiTÜFEartışoranının(%8,05)uygulanmasısonucunda hesaplanan öğrenim ücretlerini kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumlarına ödeyeceklerdir.

3. Ödenecek ücretin tespitinde öğrencilerin 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait ödemelerini; banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamaları şarttır. (Bu belgelerinde, üniversitenin ilgili yıla ait kılavuzu dışında, yaptığı indirimler ve erken ödeme indirimleri varsa bunlar dahil edilmeyecektir.)

4. Öğrenciler bu belgeleri yerleştirildikleri üniversiteye elden teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak posta ya da kargo yoluyla dagönderebileceklerdir.5. Öğrenim ücretlerinin ödenmesinde üniversiteler, banka hesap numaralarını web sayfalarından duyuracaklardır. Öğrenciler bu hesap numaralarına ödeme yapacak olup senet ya da ödeme planının imzalatılması amacıyla üniversiteye çağırılmayacaklardır.

6. Kayıtlı olduğu yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun özel koşul ve açıklamalar kısmında akademik başarı bursu ile ilgili olarak öğrencinin, yıllık veya genel not ortalaması (GNO) üzerinden başarı

ortalamasının hesaplanacağına dair herhangi bir hüküm yoksa başarı ortalaması, genel not ortalaması (GNO) üzerinden hesaplanacaktır.7. Belgelerini ibraz edemeyenler EK 1'de yer alan tabloda gösterilenücretleri

ödeyeceklerdir.

8. 2011 yılından önce kapatılan üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretleri; ilk kayıt yaptırdıkları yıla ait ÖSYS Kılavuzunda ilgili program için belirlenmiş ücrete, her yıl için TÜİK tarafından belirlenen Ağustos ayı TÜFE artış oranı uygulanarak yerleştirildikleri üniversiteler tarafından hesaplanacak ve öğrencilereduyurulacaktır.

9. 8 inci maddede yer alan hüküm; 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Sağlık Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve RehabilitasyonYüksekokulu,HemşirelikYüksekokulu,AnkaraMeslekYüksekokulu veSağlıkBilimleriMeslekYüksekokuluna2012-2013eğitimöğretimdönemivedaha önceki dönemlerde kayıt yaptıran ancak Şubat 2013 tarihinde bu fakülte, yüksekokullar ve meslek yüksekokulun Turgut Özal Üniversitesine devredilmesi sebebi ile eğitimlerine bu üniversitede devam eden öğrenciler için geçerli değildir. Öğrenciler bir önceki yıl ödemiş oldukları ücretlere ilişkin belgeleri ibraz etmek zorunda olup, ibraz edemeyenler Fatih Üniversitesine kayıt oldukları yıla ve ilgili programlarına ait EK 1'de yar alan tabloda gösterilen ücretleriödeyeceklerdir.

10. 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi öğrenci kayıtlarının tamamlanmış olması sebebi ile sadece bu döneme münhasır olmak üzere öğrenciler, Ekim Kasım ve Aralık aylarına ait ilk üç taksitin tamamını en geç 20 Aralık 2016 tarihine kadar, kalan diğer 6 taksiti ise Ocak ayından başlamak ve Haziran ayı dahil olmak üzere her ayın en geç 20'sine kadar ödeyeceklerdir. Bundan sonraki yıllarda ise öğrenim ücretleri Eylül ayından başlamak üzere 9 eşit taksitte ve her ayın en geç 20'sine kadar ilgili yükseköğretim kurumunun banka hesabına yatırmak suretiyleödenecektir.

11. 2016-2017 eğitim-öğretim döneminden sonraki dönemlerde öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında bir önceki yıl ödemiş oldukları ücrete o yılın TUİK tarafından yayınlanacak olan Ağustos ayı TÜFE artış oranıuygulanacaktır.

12. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden ÖSYMtarafındanyerleştirilenlerin2016-2017eğitimöğretimyılıbaşlamadankapatılan üniversitenin sağlamış olduğu erken ödeme indirimlerinden faydalanmak amacıyla peşin olarak ödemiş oldukları gelecek yıllara ait kayıt ücretlerini banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi ve ya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamaları durumunda bu öğrenciler ilgili akademik yıl için ücretödemeyeceklerdir.

13. EK1'deyeralanTabloda,öğrencilerinyerleştirildikleriyılaaitÖSYSYükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun özel koşul ve açıklamalar kısmındaki indirimler ve sabit ödemeler yer almaktadır. Tabloda yer almayan indirimlere ilişkin ise ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan koşullardanulaşılabilecektir.

14. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapan öğrencilerden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu tarafından burslu olarak kabul edilenler bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla (kapatılan vakıf üniversitesine yatay geçiş yapmadan önceki yükseköğretim kurumuna yerleşirken ÖSYM tarafından verilen ve bursluluk durumlarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı ÖSYS sonuç belgesi veya yatay geçiş yaptığı üniversitenin ilgili eğitim öğretim yılına ait ÖSYS Kılavuzunun bursluluk durumlarına ilişkin koşulları sağlamış olmaları) öğrenim ücretini 1 inci maddede belirtilen koşulları dikkate alaraködeyeceklerdir.

15. ÖSYS/DGS ile belirli oranlarda burs kazanarak yerleşen öğrencilerin yerleştirildikleri yıla ait tercih kılavuzunda özel koşul ve açıklamalarda yer alan hususlardan sadece öğrenim ücretine ilişkin hususların uygulanacağına, burs, yurt, yemek gibi ilave destekler öğrencilereverilmeyecektir.

16. 2016-2017 eğitim öğretim dönemi için kayıt tarihinden bu güne kadar olan zaman içerisinde ödeme yapmış olan öğrenciler açısından EK 1 ve EK 2 tablolardaki tutarlara kıyasenfazlayadaeksiködemedurumlarınagöremahsupişlemiyadailaveücretalma yolunagidilecektir.

17. Şehit ve gazi yakını ile engelli öğrencilere ilişkin olarak; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 2330, 2453, 2629, 3713sayılı Kanunlar kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları; 3713 ile 2330 sayılı Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocukları; 1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocukları; bu durumlarını belgelendirmeleri şartı ile ücret ödemeyeceklerdir. Engelli olanlar ise kapatılan üniversite tarafından kendilerine engelli muafiyeti uygulandığına dair belgeleri ibraz etmelerihalindeyerleştirildikleriyükseköğretimkurumutarafındanmuafiyetleridevam edecektir.

18. Kapatılanvakıfyükseköğretimkurumlarınınilgiliprogramlarındaneğitimöğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş, ancak başarısızlıkları nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin derslere devam zorunlulukları bulunmadığı da dikkate alınarak bu öğrenciler sadece başarısız olduğu derslere ilişkin sınavlara girerek mezuniyete hak etmeleri durumunda; öğrencilerin kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (Program öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS)dersintoplamAKTSkredisiileçarpımısonucundahesaplananmiktarınyarısını her bir dersin sınavı için öğrenim ücreti olaraködeyeceklerdir.

19. Kapatılanvakıfyükseköğretimkurumlarınınilgiliprogramlarındaneğitimöğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş veya öğrenim süresinde mezun olamamış öğrencilerden dönemde en fazla üç ders alması gereken öğrenciler; kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (Programın öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) kalan derslerin her birinin AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarını öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir. Ancak bu hesaplama, bir akademik yılda toplamda en fazla altı ders içinuygulanacaktır.

20. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının tıp fakültelerinde eğitimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş ancak almak zorunda oldukları staj derslerinden başarısız olan öğrenciler, ilgili programa ait öğrenim ücretinin her bir akademikyıliçinbelirlenmişhaftasayısınabölünmesisonucueldeedilentutarın,staj süresi olarak öğrencinin devam etmek zorunda olduğu hafta sayısı ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarı öğrenim ücreti olaraködeyeceklerdir.

21. Tıp fakültesi dışında kalan programlardan mezun aşamasına gelmiş ancak staj eğitimlerini tamamlayamamış olan öğrenciler ilgili programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (Programın öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) her bir staj eğitiminin AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarı öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir. Ancak yerleştiği üniversite tarafından öğrencinin alacağı stajlar için herhangi bir AKTS kredisi belirlenmediyse bu öğrenciler öğrenim ücretiödemeyeceklerdir.

22. ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda bir yıllık hazırlık eğitimi için bursluluk durumlarının iki yıl devam edeceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmayan öğrenciler bir yıllık hazırlık eğitimi sonrasında başarısız olmaları durumunda hazırlık sınıfı eğitimini tekrar edeceği eğitim öğretim dönemi başında ilgili programa ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyeceklerdir. Bu öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimini başararak ön lisans veya lisans eğitimine başladıklarında bursluluk durumları devamedecektir.

23. Öğrenciler yerleştirildiği yükseköğretim kurumu dışında başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci statüsünde eğitime devam etmeleri durumunda da eğitim- öğretim ücretini yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunaödeyeceklerdir.

24. Yerleştirme sonrasında veya özel öğrencilik sürecinde öğrenciler, başarısızlıktan değil, intibaktan kaynaklanan 1 yıllık süre uzatımı olması durumunda bu süre içinde eğitim- öğretim ücretiödemeyecektir.

25. Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam edecekleri her ne kadar 667 sayılı KHK'a göre hüküm altına alınmış olsa da bu öğrencilerin Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda belirtilen sürelersonundamezunolamamalarıdurumunda18.19.20.21.ve24.maddehükümleri saklı kalmak kaydıyla programa ait öğrenim ücretinin tamamınıödeyeceklerdir.

26. Türkçe eğitim-öğretim yapan programdan, öğrencinin kendi isteği ile yabancı dilde eğitim yapan programa geçiş yapması halinde hazırlık sınıfı için, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunda ilgili programa ait öğrenim ücretinin tamamının ödeyecektir.

27. Bu öğrenciler yerleştirildikleri üniversitenin ilgili programına ait hazırlık sınıfı ücretini değil kapatılan üniversitenin hazırlık sınıfı ücretinin tamamını ödeyeceklerdir. Ancak kapatılan üniversitede ilgili programda sadece Türkçeeğitim

öğretim yapılıyorsa bu durumda öğrenciler kapatılan üniversitenin ilgili program ücretinin tamamını ödeyeceklerdir.

28. 667sayılıKHKilekapatılanüniversitelerintıpfakültelerindebeşinciyılınıtamamlayıp altıncı yılına geçen öğrencilere intörn eğitimleri döneminde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ücret ödemeleri yerleştirildikleri üniversite tarafından, özel öğrenci statüsünde eğitim gören öğrencilerin için ise eğitim öğretim hizmetini veren üniversite tarafındanyapılacaktır.

29. Geçerli mazeretleri sebebi ile öğrenimine devam edemeyecek olan öğrencilerin kayıt dondurma taleplerinin yerleştirildikleri üniversite tarafından uygun bulunması halinde bu öğrenciler ilgili eğitim-öğretim yılında öğrenim ücretiödemeyeceklerdir.

30. Merkezi yerleştirme sonucunda çift anadal eğitimine devam edenleröğrenciler.

- Anadal eğitimine devam ettiği süre boyunca anadal eğitimine ilişkin ödemesi gereken öğretim ücretini ödeyecekler, çift anadal dersleri için ayrıca öğrenim ücreti ödemeyecekler,

- Anadal programından programın öğrenim süresinde mezun olan ve sadece çift anadal eğitimine devam eden öğrencilerin bursluluk durumu 1 yıl daha devam edecek, bir yıldan sonra ücretli öğrenciler gibi devam ettikleri çift anadal eğitimindeki dersler için anadal eğitimi için belirlenen usul ve esaslara göre öğrenim ücretiödeyeceklerdir.

31. Öğrencininikinciöğretimprogramınayerleşmişolmasıhalindedemevcutbursluluk durumu devamedecektir.

32. 667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerin uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerden kendi istekleri doğrultusunda örgün eğitim programlarına tercih yaparak yerleşenler kayıt yaptırdıkları örgün eğitim programının ücretini ödeyeceklerdir. Ancak yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitim programlarının mevcut olmaması sebebi ile örgün eğitim programlarına devam etmek zorunda olanlar kapatılan üniversitenin uzaktan eğitim programına ait ücretleriödeyeceklerdir.

33. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleşen yüksek lisans ve doktora öğrencileri, kayıtlı oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair kanıtlayıcı belgeleri(kişininadvesoyadınınbelirtildiğimütevelliheyetkararıveyaüniversitenin kabul mektubu vb.) yerleştirildikleri üniversiteye ibraz etmeleri halinde 2016-2017 eğitim öğretim yılıiçin;

-2015-2016 eğitim-öğretim döneminde ödemiş oldukları öğrenim ücretlerine; TÜİK tarafından yayınlanan Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranının (% 8,05) uygulanması sonucunda hesaplanan öğrenim ücretlerini kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumlarına ödeyeceklerdir.

-Ödenecekücretintespitindeöğrencilerin2015-2016eğitim-öğretimyılınaait ödemelerini; banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi ve ya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamalarışarttır.

- Öğrenciler bu belgeleri yerleştirildikleri üniversiteye elden teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak posta ya da kargo yoluyla da gönderebileceklerdir.

- Öğrenim ücretlerinin ödenmesinde, öğrenciler üniversitelerin web sayfalarında duyuracakları hesap numaralarına ödeme yapacak olup senet ya da ödeme planının imzalatılması amacıyla üniversiteye çağırılmayacaklardır.

- Belgelerini ibraz edemeyenler EK 2' de yer alan tabloda gösterilen öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir.

34. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleşen yabancı uyruklu ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair kanıtlayıcı belgeleri (kişinin ad ve soyadının belirtildiği mütevelli heyet kararı veya üniversitenin kabul mektubu vb.) yerleştirildikleri üniversiteye ibraz etmeleri halinde 2016-2017 eğitim öğretim yılı için;

-2015-2016 eğitim-öğretim döneminde ödemiş oldukları öğrenim ücretlerine; TÜİK tarafından yayınlanan Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranının (% 8,05) uygulanması sonucunda hesaplanan öğrenim ücretlerini kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumlarına ödeyeceklerdir.

- Öğrenim ücretlerinin ödenmesinde öğrenciler üniversitelerin web sayfalarındaduyuracaklarıbankahesapnumaralarınasadeceTürkLirasıcinsinden ödeme yapacak olup senet ya da ödeme planının imzalatılması amacıyla öğrenciler üniversiteyeçağırılmayacaklardır.

- Yabancı uyruklu ön lisans ve lisans öğrencilerinin, Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda belirtilen süreler sonunda mezun olamamaları durumunda 18. 19. 20. 21. ve 24. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla programa ait öğrenim ücretinin tamamınıödeyeceklerdir.

- Belgelerini ibraz edemeyen yabancı uyruklu ön lisans ve lisans öğrencileri EK 1'de yer alan tabloda gösterilen ücretleri, lisansüstü yabancı uyruklu öğrenciler ise EK 2'de yer alan tabloda gösterilen öğrenim ücretleriniödeyeceklerdir.

35. TC. vatandaşı yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri eğitim-öğretim ücretleri henüz belli olduğundan ücret ödemelerini 30.12.2016 tarihine kadar yapabileceklerdir. Ödeme süreci bu açıklamalardaki 10.

11. ve 12. maddeler kapsamında gerçekleşecektir.

Kategori: Haberler