Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde değişiklik

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi GazeteSayı : 29927YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.'a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak,'

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

'g) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmasına rağmen, bu karara uymamak.'MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

'ğ) Soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek.'

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'(2) Soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler; gerekli gördükleri takdirde başka bir yükseköğretim kurumundan soruşturmacı görevlendirilmesini de talep edebilirler.'

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'(2) Savunma yapmak üzere gelen kişi, savunmasını sözlü olarak yapabileceği gibi yazılı olarak da sunabilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilir.'

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

'Devam eden disiplin soruşturmaları

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce soruşturmasına başlanmış ancak tamamlanmamış bulunan disiplin soruşturmalarında, bu Yönetmeliğin değiştirilen 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır.'

MADDE 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Kategori: Haberler